شایق کندیمیز

وب سايت روستای شایق در شهرستان سرعین ، استان اردبیل

خنده بازار روستا

درجریان ساخت پل کوچک یا آبرو در کنار خانه مشهدی توضیح آقا فرزانه بزرگان شور وشوق جوانی بسر زد وخوش وبشی باهم کردند 
+ نوشته شده در  شنبه 12 اسفند1391ساعت 15:52  توسط اسد سیفیان  | 

سالگرد زلزله 10اسفند 1375

با صلوات بر حضرت محمّد (ص)وخاندان پاک ومطهّرش 
باذکر صلوات وفاتحه یاد وخاطره قربانیان زلزله 75اردبیل وروستای شایق را گرامی می داریم 
امروز 10اسفند روز پنجشنبه 1391درچنین روزی (10اسفند 1375)که روز جمعه بود ساعت 16بعداز ظهر همه مشغول شستن لباس وبرداشتن آب ودرحال دادن علف وغذابرای احشام خود بودندچون لوله کشی بطور دومرحله  دردونوبت صبح وبعداز ظهر باز وبسته می شد (درهر نوبت تقریبا"45دقیقه )ومردم مجبور بودند لباس های خود را درشیر حیاط بشورند ویا ظرف های آب خویش را پر کنند این یک شانس عالی برای به حد اقل رسیدن تلفات جانی زلزله بود چون بیشتر اهالی در حیاط منزل شان دربیرون از اتاق ومحل نشیمن خویش بودند .
ساعت 4بعدازظهر انژری ذخیره شده در یک نقطه کوچک از این کره خاکی آزاد شده وبا توجه به گسلهای منطقه لرزش 5/2ریشتری که واقعا"یک زلزله شدیدی هم به حساب نمی آید اماّمحرومیت وگلی بودن خانه ها وبنیان سست چیزهایی به اسم ساختمان درمقابل این زمین لرزه طاقت نیاورد وچه آرزوهایی را دردل خاک مدفون کرد و40نفر از انسانهای پاک وبی آلایش که طعم خوش زندگی را نچشیده بودند بکام مرگ فروبرد درحالی که این پست را می نویسم دلم خون است وآه سنگین این عزیزان بردلم سنگینی می کند به اینکه آیا منظور ازخلقت این انسانهای زحمت کش وفقیر روستایی که ازحد اقل امکانات زندگی محروم بودند فقط همین چند روز ناخوشایند وتلخ بودهاست یا منظور دیگری بوده که ظلم زمان مجال رشد وشکوفایی را از آنها سلب نمود وهزاران هزار آرزوهای دور ودراز که شاید خیلی هم بزرگ وسنگین نبودند وفقط در اندکی امکانات وخواسته های این انسانهای ناکام ودل شکسته که درنهایت هم با چهره ایی خون آلود وبا استخوانهای شکسته ودرزیر هزاران خروار خاک وچوب وسنگ بدیدار حق شتافتند !!!
روستا پراز صفا وصمیمیت وزادگاه انسانهای بزرگ است گرچه انسانهایی با کالبد انسان فضای پاک ونورانی این مامن صلح وصفا را به بخل وحسد وکینه آتش خویش تاریک وتنگ نموده اند ولی باز باید به همان اندازه که استعداد پرورش ورشد انسانهای متعالی را دارد به کمال شایسته خود برگردد ونخاله ها را باید دور ریخت وآبهای روان وپاک جریان پیدا کند وسپیدارهای استقامت وسبز وزیبا پر وبال گیرند وکبکها وخروس ها وپرندگان آواز بخوانند ومادران غیور وباعفت گاوها وگوسفندانشان را بدوشند ومردان باتعصب وبامروت بیلهایشان را برداشته ونهال امید وزندگی بکارند وسیاهی وتباهیها با تلا لو خورشید محو شوند وبلبلن بخئانند ولاله ها رنگ بویی تازه گیرند ونوعروسان ودختران با چهره های خوش وخندان کوزه ها را پر کنند ونغمه زندگی را بسرانند که عاقبت روزهای روشن وخوب در انتظار انسانهای پاک وبا مرام ومعنوی است .
+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 اسفند1391ساعت 18:17  توسط اسد سیفیان  | 

تقدیم به منتظران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 9 اسفند1391ساعت 17:15  توسط اسد سیفیان  | 

طوی گونی (روز عروسی )

هدف از این پست یادی از روزهای بیاد ماندنی وبا شکوه عروسیهای دوران قدیم است که در گذر زمان دچار تغییرات وتحوّلات عجیبی شده است واین تغییرات باعث شده از کیفیت عروسیها کاسته شود وتشریفات فراوان سبب افت قابل توجهی از میزان نشاط وزیباییهای آن گشته است البته طبیعی ایست چون هرکسی باید تابع زمانی که درآن زندگی می کند باشد .
چند روز قبل از عروسی جوانان برای تفریح وسرگرمی به خانه داماد می رفتند وبا تفریحات سالم وپاک خودشان را سرگرذم می نمودند وچند روزی به یمن این آقا داماد خوش بودند وخرم.
درروز عروسی همراهان داماد که به آن سالدوش (همراه سمت راست )سولدوش (همراه سمت چپ)می گویند مطابق قاعده وسلیقه خود وبانظر خواهی از داماد جوانان رابرای رفتن به سرعین جهت آب تنی دعوت می کنند چون زمان قدیم وسیله رایج اسب بود تقریبا"همه یک راس اسب نگهداری می کردند وبرای امورات کشاورزی بعنوان مرکت استفاده می کردند پس از صرف صبحانه در خانه آقا داماد با بدرقه همه اهالی راهی سرعین می شدند ودراین میان لازم وضروری بود که یکی دوروز قبل از عاشیق های اردبیل برای اجرای موسیقی سنّتی آذری دعوت می شد وبا بدرقه عاشیقها هرکسی سواراسب خود شده ویا فضای خوب وشاد را درست می کردند ومسابقه اسب سواری برگزار می شد وباهم به سرعین که 7/5کیلومتر فاصله دارد می رفتند وپس از آب تنی در استخر های آبگرم ها واصلاح به روستا برمی گشتند بیشتر به قهوه سوئی که خلوت بود وسرراه شایق قرار داشت می رفتند الان شده آبدرمانی وهتل آپارتمان وهمان جاهایی که اسب هارا می بستند محل پارکینگ خودروهای سواری گشته است وبعداز نیم ساعت ویا بیشتر بالاخره به روستا می رسیدند تقریبا"ظهر می شد هیا هوی بچه ها وجوانان ونوجوانان بلند می شد ومردم برای استقبال از داماد وهمراهانش با شیرینی واسفند دودکردن ورقص وکف زدن یک مراسم وتجمع شادی درکنار خانه داماد براه می افتاد وهرکس بلد بود می رقصید واین بعد از مسابقه اسب دوانی انجام می شد وبنده اسب مرحوم حاج سخاوت را بیاد دارم که آقای تازه خان راکبش بود وهمیشه برنده میدان بود .
نهار معمولا"آب گوشت درحال حاضر هم رایج است می خوردند وپس از آن به دستان داماد وهمراهان حنا می بستند وهمان مراسم حنابندان عروس خانم در خانه آقا داماد هم تکرار می شد با همان سلیقه وسبک .
منتظر ساک وچمدان جوراب می ایستادند بعداها چمدان به بازار می آمد یه ساک معمولی ویا یک تکه پارچه قرمز رنگ که بوخچه می گفتند (حاوی جوراب دست بافت برای آقا داماد وهمراهان وکیف پول سه عدد درداخل کیف عطر وشانه های معمولی ویک برس برای داماد وسه عدد زیر پیراهن ودستمال وپیراهن مردانه و... که بسیار ساده بود .
جوراب آمد !با این صدا آرامش مجلس بهم می خورد ویک نفر که حامل بسته اهدائی عروس خانم را می آورد (منظور همین وسایل آرایشی و...)توسط همراهان مورد احترام واقع می شد چای سه رنگ به او تقدیم می کردند واوموظف بود انعامی درداخل نعلبکی بگذارد وسایل توسط طوی بگی (سرخیل )باز می شد وبه اهل مجلس نشان داده می شد وبا فراخواندن یک به یک وسایل با صدای بلندبا تشویق ودست زدن جوانان ونوجوانان واقع می شد وپس از اتمام کار انعام خودرا می گرفت ومی رفت .
اسب تزیین شده برای آوردن عروس خانم مهیا می شد وپدر عروس ویک عده فامیل بخانه عروس خانم می رفتند وپس از اجرای مراسم بدرقه عروس توسط پدرش که برسر تنور خانه هفت مرتبه دایره وار می چرخیدند ودرآخرین لحظات خداحافظی برای دخترش دعای خوش وعاقبت بخیر وهفت پس ویک دختر آرزو می کردند ودراینجا کمر عروس با شال محلی قرمز رنگ توسط برادر داماد بسته می شد وروی عروس خانم با پارچه قرمز رنگ پوشانده شده وسوار اسب می کردند وهمراه عروس (ینگه )آینه بدست کنار اسب عروس خانم را اسکورت می کرد وبطرف خانه داماد براه می افتادند دراین مرحله یک غم واندوه بر خانه پدر عروس که یک نفرش کم شده سایه می افکند وناراحت می شدند ولی بعضی از افراد دلداری می دادند ...!!!
درراه رفتن به خانه عروس با بدرقه همراه با شادی وسوت زنان خلاصه به حیاط خانه می رسیدند وپس از نیم ساعت کف زدن ورقصیدن بخانه هدایت می شدند ناگفته نماند که داماد وهمراهان بربالای پشت بام می ایستادند وسه عدد سیب قرمز بطرف عروس خانم پرتاب می کرد هرکس یک دانه ازسیب را سالم می گرفت شایسته جایزه از داماد می شد واعتقاد براین بود که این سیب را عروس بخورد ویک بچه پسر بدنیا آورد !
اگر مورد پسندتان واقع نشد این حقیر را به بزرگی خودتان ببخشید هدف باخوانی یک رسم دیرینه بود که تقدیم محضر مبارکتان شد انشاءالله همیشه سلامت باشید وسربلند وشاد 
+ نوشته شده در  یکشنبه 6 اسفند1391ساعت 17:58  توسط اسد سیفیان  | 

خنا یاختی (حنابندان )

درادامه پستهای قبلی در ارتباط با رسم ورسوم عروسی در روستای شایق به آخرین روز میهمانی دختر خانم به خانواده خویش یعنی تا این روز دختر خانم به پدر ومادر تعلق دارد وفردا روز وداع با دوران تجرّدی بوده وروز به ثمر نشستن تمام امید وآرزوی یک دوشیزه جوان می باشد که چه طرحها ونقشه هایی دراذهان پاک وبی آلایش شان خطور می کند صاحب خانه شدن ،صاحب فرزند شدن ومستقل گشتن وبه فرد مورد علاقه خویش رسیدن تا ......!!!
درداین روز هم مثل روز قبل (پارچا کستی )از فک وفامیل ودوستان وآشنایان نزدیک وهمسایگان طبق برنامه قبلی دعوت می شود ولی همانطوری که از نامش پیداست روز حنا بندان به دستها وپاهای عروس خانم وهرکسی که مایل باشد می تواند دراین امر شادی شریک شود لازم به توضیح است که نوشته های بنده بیشتر مربوط به رسم ورسومات گذشته می شود شاید بعضی از قسمتهای این نوشته هایم درحال حاضر در روستا هم منسوخ شده وبه فراموشی سپرده شده است یا بنوعی حمل بر سنتی وویا خدا نکرده بعضی از الفبا خوانده ها وزرق وبرق زمان دیده ها حمل برخرافات وبی فرهنگی بکنند که کاری نداریم ما فقط راه خودمان را می رویم وسعی ما براین است که کمکی به احیای یک عده فرهنگ ها ورسم هاست که منقرض شده یا درآستانه انقراض قرار دارند .
تازگی ها رسم وارداتی شده داماد وارد مجلس زنانه می شود ودرجلوی دید همه خانم ها دست عروس خانم را گرفته ودرکف دستش حنا می گذارد واسم مخفف به زبان بیگانه که نوعی فرهنگ بالا بودن را به خودودیگران القاءمی کند درصورتی که چنین نیست وشاید ...
یا نفر از فامیلان عروس برای اجرای برنامه قاپم -قاپیوم دعوت وبا سه بار تکرار همین اصطلاح می گویند قاپ باختوردی (بقاپ که عروس خوشبخته )حنا را ازدستهای نازک ونارنجی عروس خانم می قاپد ویک خام بزرگ هم حنا را به سر وصورت این فرد می پاشد بخاطر خوشمزگی مجلس وصدای هل هله وسوت وجیغ خانم ها شرکت کننده اوج می گیرد وبازار خنده به راه می افتد واز شدت خوشحالی همه ....!
غذای مرسوم این روز شیر برنج یا (همان سوت دی آش )که ازنامش پیداست از شیر وبرنج تشکیل شده است واین مراسم خاص زنان ودرخانه عروس تا نصف شب ادامه می یابد ویک حالت شادی ونشاط به بچه ها وخانم ها وتازه بدوران رسیده ها دست می دهد وروحیه مضاعفی برای ادامه زندگی با شرافت وسالم مدتها همه را شارژ وبیمه می کند .درحال حاضر بدلیل چشم درچشمی های خانواده ها وغرور وتکبر از شدت شادی کاسته شده ویک چهره ناخوشایندی به رسم ورسومات داده است که کاملا"خشک وبی روح وتقریبا"وانمود می شود که شادی ونشاط حاکم است با زور وتزویر روح آدمی سازگاری ندارد چون روح باید پاک باشد وبی غلّ وغش !
یک مسئله هم در کمتر شدن شادی ها نقش دارد وآن اینکه هرقدر امکانات زیاد شود توجه انسان بسوی مادیات بیشتر شده ودرعوض از کمیت خوشحالی وشادی کاهش پیدا می کند وازطرفی هم چون دختر وپسر حدود واحترام را رعایت نمی کنند ونه می توانند رعایت کنند چون عرف شده واگر فردی بطور متعادل برخورد کند حمل بر عقب ماندگی واز زمانه عقب بودن وازاین جور چیزها که مجبورا"باید خود را با زمانه همرنگ کرد وهمسوی زمان ودیگران حرکت ولی باید بیناندیشیم وعفت وآبرو که نمود ایمان است رعایت شود .
+ نوشته شده در  شنبه 5 اسفند1391ساعت 18:9  توسط اسد سیفیان  | 

تعویض حیات یک مادر گرانقدر

غروب خورشید عمر مادر عزیز وزحمت کش مرحومه حاجیه خانم سوری فرنیا همسر مکرمه حاج محبوب محمّد خانی ومادر حاج نجات محمد خانی ومادرزن حاج نمازعلی پناهی رابه برادران آن مرحومه وفرزندان داغدارش وبه خانواده محترم حاج نمازعلی پناهی تسلیت عرض نموده وازخداوند همیشه جاوید برای آن مادر صالحه وعفیفه مغفرت وآرامش ابدی وبه بازماندگانش صبر واستقامت مسئلت دارم .اسد سیفیان 
+ نوشته شده در  جمعه 4 اسفند1391ساعت 17:19  توسط اسد سیفیان  | 

ادامه رسم عروسی (پارچا کستی )

یک روز قبل از حنا بندان (خنا یاختی )را پارچا کستی (روز پارچه بریدن )می گویند درخانه عروس انجام می گیرد وازطرف خانواده عروس یک عدّه فک وفامیل ودوستان وآشنایان عروس وداماد دعوت می شوند وقبلا"این دعوت کننده (تفلیح چی )همان سلمانی یا به اصلاح خودمان دللک صورت می گرفت وبا گرفتن یک چوبدستی درب خانه ها را طبق لیست داده شده توسط پدر عروس برای اجرای مراسم پارچا کستی بصرف شام وشیرینی دعوت می شدند وبعضی از سلمانی ها چون سواد خواندن ونوشتن نداشتند با حافظه قوی وهوش سرشاری که داشتند طبق نظر خانواده عروس دعوتشان می کرد آن صدای در کوبیدن وپاس سگ(چخ قاپیا پارچاکستیه فلان کسه قوناخ سوز )این با ذوق وشوق خاصی صورت می گرفت ومدعوین برای شام وشیرینی وپول دادن که یک رسم وعرق دیرینه بود خودش را آماده می کرد ولی اکثر"این مراسم ها خاص خانم ها بود وآقایان فقط زحمت پول دادن وشاید بعضی مواقع غر زدن عایدشان می شد !
درنهایت شب فرا می رسید وخانم ها مثل گل های رنگارنگ لباسهای محلی یا همان شال تومان تازه وتمیز خودرا می پوشیدند ودسته دسته به خانه عروس سرازیر می شدند وتا نصف شب این مراسم ادامه می داشت که درآن ابتدا پارچه های خریداری شده را به مدعوین نشان می دادند ولباس تازه محلی که ازپارچه های مرغوب ونخ وشال موز که چند روز قبل به اندازه عروس خانم دوخته شده است را به عروس می دادند وبا پوشیدن این لباسها امید ونشاط خاصی به این دوشیزه محترمه دست می داد ونشانگر یم زندگی نووجدید با ایده های نو وهزاران امید وآرزو به فرداهای بهتر وروشن تر و...
با زدن دایره ودست وآواز خواندن خانمها بالاخره سینی شیرینی با پارچه قرمز رنگ که نشانه محبت ودلگرمی وعشق وامید هست توسط همان دلک یا سلمانی که بر سر می گذاشت وتا انعام از پدر ومادر عروس دریافت نمی کرد برزمین نمی گذاشت وچند خانم حجوان وزرنگ وخانم بزرگ ها (مادر وخاله های وخواهر عروس وداماد )ویا دیگر افراد که شایسته احترام هستند با برداشتن پارچه از روی سینی ونمایان شدن شکلات وکشمش وبیسکویت صدای کف زدن سقف چوبی خانه را بلند می کرد ویک شادی ونشاط واقعی وسالم بدور از دید نامحرم ومردان وچشم های شیشه ایی امروزه برمجلس زنانه موج می زند ورقصیدن وآواز خوانی و...بازار گرمی خوبی داشت !
شاید بعضی از خواستگاری ها هم درهمین مراسم ها بنیان پیدا می کرد وشکل می گرفت با دیدن نوگلهای نشکفته که دراوج کرامت وعفت وحیا مثل لاله های وحشی تازه نورس که بوی وعطر دلاویزش هر چشم بیننده ایی را حیران وسیراب می کرد .
نعلبکی ها پراز نقل ونبات می شدند وپول ها جمع می شد ونویسنده درلیست می نوشت البته باور براین بود که سلمانی محرم رازهای همه مردم بودند چنین هم بود چون اسرار هیچکس را فاش نمی کردند ودهانشان قرص ومحکم بود برای همین مردم اعتمادویژه ایی به آنها داشتند ودوستشان می داشتند .
ولی بعدا "این مراسم در حنا بندان ادغام شد ونصف شادی ونشاط مراسم خاص خانمها در لابلای گذشت زمان دست به فراموشی سپرده شده است وازبین رفته  ودرحال حاضر فقط اسم مانده ووجود خارجی ندارد وخاطره ایی که دراذهان بزرگان ما درقاب خاطره ها مانده وبا تاسف وافسوسهای بیشمار که قابل برگشت نیستند باید قدر زمان ولحظات فعلی را بدانیم باید از عمر به معنی واقعی استفاده کنیم باید شادی را درگناه واعمال آلوده به گناه جستجو نکنیم راههای سالم فراوان است واندکی هم باید متواضع باشیم توقعات بیجا نداشته باشیم کیفیت به کمیت نیست بلکه بایستی مان عرف ورسم ورسومات گذشتگان را بازسازی واحیا کنیم باتوجه به اینکه اگر اصولی فکر شود شاید بتوان آن خلاء موجود در شادی مجالس خودمان را پر نماییم بااینکه بسیار مشکل است !!!
ادامه داستان رسم عروسی را در پست بعدی خواهید خواند -موفق ،شاد ،سلامت وپیروز باشید ارادتمند اسد سیفیان 
+ نوشته شده در  جمعه 4 اسفند1391ساعت 11:41  توسط اسد سیفیان  | 

رحلت حضرت فاطمه معصومه تسلیت باد

رحلت حضرت فاطمه معصومه (فاطمه ثالث)به عموم دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص)ومخصوصا"شیعیان عالم تسلیت وتعزیت باد 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 3 اسفند1391ساعت 16:48  توسط اسد سیفیان  | 

برگی از رسم عروسی شایق

سوز قوتارماخ (قول وقرار ها):
خانواده داماد وفامیلهابرای حل پاره ایی ازمسائل مربوط به قول وقرارها به خانه عروس می رفتند واین بااطلاع قبلی ودرقالب یک تدارک شام ازسوی خانواده عروس صورت می گرفت این روز بسیارخوب وخوشی وبه یاد ماندنی برای پسر(داماد )ودختر (عروس)ودرقاب خاطرات پاک آنها نقش می بست وفوق العاده شادی وسرور باخود به همراه داشت شب بعد از صرف شام وچایی ومیوه ریش سفید ویا کدخدای ده ویا شورا ویا فرد مورد اعتماد وبزرگ سال که حرمت واحترام خاصی داشت شروع به صحبت می کرد ودیگران هم بنوعی دراین امر خیر شریک وبرای تفاهم ونزدیک کردن خواسته پدر عروس وداماد به یک قرارمورد دلخواه هردو طرفین کمک می کردند ودربعضی موارد چنانچه خواسته ها غیر منطقی وبرخلاف عرف معمول محل می بود بحث وجدال شروع می شد وسرانجام چون توقعات هم کمتر بود به نقطه مطلوب می رسیدند وچقدر این میهمانی با شادی ونشاط همراه بود! که فکر نمی کنم درحال حاضر ازنظر کمّی وکیفی همتای آن پیدا شود !خلاصه فردا پس فردا به بازار می روی...دوز گونی اولماسین جمعه آخشامی اوماسین و...
بازارلیق (بازار رفتن ):
این رسم خیلی شیرین ودوست داشتنی بود مخصوصا"نهار چلو کباب داخل بازار (چلو کباب صداقت فعلی داخل بازار اردبیل )فامیلهای نزدیک برای رفتن به بازار جهت خرید دعوت می شدند ودربازار هم مدعوین آنهارا همراهی می کردند  .البته رسم بر این بود که داماد وعروس نمی رفتند دربازار هم بعضی موقع بگو مگوهای طرفین شروع می شد ولی فورا"به توافق منجر می شد نصف خرید را می کردند ولوازم بزرگ می ماند برای بعد از ظهر ویا شاید برای فردای آن روز ولی اکثرا"درروز اوّل انجام می شد چون وسایل هم ساده وکم حجم بودند اماّصفای وصمیمیت بیشتری داشت وجهازیه در صندوقچه چوبی با روکش فلزی وقرمز و...
همه خسته وکوفته می شدند وخلعت پارچه کت وشلوار وشال وشال تومان وشلوار و کفش و... ومهمتر از همه یک آینه بزرگ بعدا"بموازات افزایش نظر مردم وبمرور زمان به آینه شمعدان که نشانه روشنی وصافی است تبدیل شد  ویک چراغ فیتله ایی گردسوز نفتی برای عروس والا ماشاالله .................................!
ماشین دربست مینی بوس آماده برای بازگشت به روستا بود قلب تپنده ی عروس وداماد منحنی نوسانش به اوج منحنی می رسید بوق ماشین حاکی از رسیدن مسافران خرید بازار رانوید می داد .
همه برای تماشای اینکه چه چیزی خریده اند ونیز برای کمک به تخلیه بار ماشین را بدرقه می کردند .
+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1391ساعت 18:15  توسط اسد سیفیان  | 

سیب انداختن شاه داماد از پشت بام

سیب انداختن آقا داماد از رسم دیرینه ماست که تقریبا" کنار گذاشته شده است یک شیر مرد می خواهد که تمام غرور وتکبر را زیر پا گذاشته واین رسم شیرین وزیبای عروسی را زنده کند بسم الله 
+ نوشته شده در  دوشنبه 30 بهمن1391ساعت 18:14  توسط اسد سیفیان  | 

تقدیم به فرزندان سبلان

شاید بویئر لره های ،بیرده گلمدیک ..... داغ سلامت قال های ، ائل سلامت قال 
+ نوشته شده در  دوشنبه 30 بهمن1391ساعت 17:54  توسط اسد سیفیان  | 

جمله روز

شاد بودن ،داشتن دوست داشتنی ها نیست بلکه ،دوست داشتن داشته هاست !
+ نوشته شده در  شنبه 28 بهمن1391ساعت 16:26  توسط اسد سیفیان  | 

پارامتر های توسعه وپیشرفت روستای شایق

روستای شایق ازقدیم الایّام یکی از روستاهای بزرگ منطقه با پیشینه تاریخی فرهنگی تقریبا"سه قرن وبه لحاظ مرکزیت نسبت به روستاهای هم جوار از رونق وترقی بالایی برخوردار بوده است واین به چند عامل بستگی دارد :ریش سفیدان قوی ودارای اسم ورسم ،زمین مستعد زراعی ،آب کشاورزی ،مراتع وییلاقات کافی ،مردمان سخت کوش وپرتلاش ،کارگاه آهنگری ،آسیاب ومهمتر از همه سه روحانی (1-مرحوم حاج رجب جعفر زاده -2-مرحوم حاج نورالدین خدادادی 3-حاج شیخ جلیل خدائی )که هرکدام به نوبه خویش سهم بسزایی در ارتقاء مادی ومعنوی منطقه وروستا نقشی ایفاءنموده اند این عوامل بعلاوه سایر موارد دست بدست هم داده وسبب شکوفایی روستای شایق شده است .البته این را باید اذعان نمود که روستاها از امکانات بسیار ساده وجزئی برخوردار بوده اند وتوقعات هم به میزان امکانات بوده وساده زیستی یک نعمت پایدار الهی همواره بر زندگی مردم حاکم بوده است با شروع انقلاب مهاجرت به تهران به اوج خود رسیده واز میزان توجه به روستا وزمین وکشت وزرع کمتر وکمتر شده بود بطوری که در دهه شصت وهفتاد حتی خرید وفروش زمین کشاورزی متوقف شده بود با زلزله اسفند 1375بااینکه روستا بطور صددرصد تخریب وحدود 40نفر جان به جان آفرین تسلیم نمودند ولی به معنی واقعی طرز فکر ونگرش به پیرامون زندگی روستایی تغییر پیدا کرد که دارای محاسن ومعایبی باخود بهمراه داشت وامید به زندگی درمردم افزایش یافت واقبال اهالی برای ساخت وساز بیشتر شد ودرحال حاضر همه ساختارهای اصلی بحمد الله تعالی وجود دارد به غیر گاز که آنهم انشاءالله تعالی بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود ودرمرحله مناقصه به پیمانکار قرار دارد ولی چه کارهایی برای آینده روستا لازم است تا یک روستای نمونه گردشگری وتوریستی وآباد داشته باشیم :
1-توجه بیشتر دوستان ساکن درتهران که به لحاظ تمکن مالی هرکدام می توانند منشاءاثر باشند ودر آبادی روستا فاکتور مهم واساسی را ایفاءکنند .
2-ایجاد بازارچه های محلی در حاشیه روستا که محل گذر مسافرین به پیست اسکی آلوارس می باشد .
3-ایجاد رستورانهای بین راهی وفروشگاههای محل عرضه محصولات بومی 
4- ایجاد فضای سبز در مسیر شایق -آلوارس ومحلهای استراحت موقت گردشگران 
5- ایجاد مرکز وکارگاههای کوچک محل اشتغال وتولید در روستا 
6-تغییر الگوی کشت ورفتارهای کشاورزی وتغییر سیستم آبیاری واستفاده بیشتر ازمکانیزاسیون در امر زراعت

و ......

با اجازه آقای اسد سیفیان موارد زیر را برای توسعه پایدار در روستای شایق اضافه می کنم :
همانطور که می دانید ، بدلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش مسافرت های خارجی خیل زیادی از گردشگران داخلی را تشکیل خواهند داد ، شهرها و روستاهای شمالی هر چند جاذبه های فراوانی دارند ولی اقلیم کوهستان و هوای سرد ، به خصوص زمستان ها و وجود برف در ارتفاعات موقعیت های بسیار خوبی را پیش روی جذب توریسم داخلی در روستای شایق را شکل خواهد داد .

راهکارهای دیگری همچون ...
7-معرفی روستای شایق به عنوان روستای هدف گردشگری در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
8-معرفی بازی های قومی محلی در قالب جشنواره های روستایی
9-تشکیل راهنمایان محلی به خصوص راهنمایان کوهستان و برگزاری تورهای گردشگری در دامنه های سبلان
10-ایفای نقش به عنوان راهنمایان محلی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل
11-توجه به صنایع دستی به خصوص توسعه صنعت فرش می تواند روستای شایق را به یک قطب صنعت فرش و گلیم تبدیل سازد
12-ایجاد بسترهای اقامتی موقت برای گردشگران و آماده سازی محل های شب مانی ....
و بسیاری موارد دیگر که با اتحاد و همبستگی می تواند در آبادانی روستای شایق تاثیر گذار باشد ... انشاء الله
پرویز ستوده شایق

برچسب‌ها: توسعه پایدار روستای شایق
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 بهمن1391ساعت 17:10  توسط اسد سیفیان  | 

توفیق یعنی همین

الحمد لله ربّ العالمین -کما هو اهله 
دوستان راستی، آیا تابحال آرزو کرده اید که با برادران خود درمکانهای شریفی همچون مدینه ومکه وکربلا ومشهد وسایر اماکن مقدّس که خدای مهربان آنهارا درکره خاکی انتخاب نموده ویک تقدّس واشرفیّت خاصی به آنها داده است باهم باشید وتوفیق باهم بودن در یک چنین جایی که قطعه ایی از بهشت است چه حظّی دارد که بادنیا عوض نمی توان کرد !  جدّا"نصیب کمتر کسانی میشود ولی اگر توفیق یار شد شکر نعمت بایدت تاادای دین نمائی وآن غیر از سجده شکر چیز دیگری نمی تواند باشد .
از راست به چپ :حاج پرویز ستوده -حاج بهروز ستوده -حاج شعبان ستوده 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 بهمن1391ساعت 12:31  توسط اسد سیفیان  | 

کعبه دل

جناب آقای حاج پرویز ستوده شایق -زیارت خانه دلها گوارای وجود تان !
زیارت قبول حق 
+ نوشته شده در  یکشنبه 22 بهمن1391ساعت 17:30  توسط اسد سیفیان  | 

زیارت قبول

استاد عزیز وبزرگوارم جناب آقای حاج پرویز ستوده وحاج قنبرستوده 
زیارت مرقد مطهّر ونورانی اشرف مخلوقات نبی مکرّم اسلام حضرت محمّد ممصطفی (ص)وشجره طیّبه حضرت زهرا (س)وچهار امام مظلوم بقیع ومادر بزرگ پرچمدار اسلام حضرت فاطمه ام البنین (س)وخانه خدا گوارای وجودتان باد .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 بهمن1391ساعت 11:22  توسط اسد سیفیان  | 

سفرنامه سرزمین نور وآفتاب

با سلام وصلوات درقالب پاکتی ازنور ،درکاغذی ازنور وباکلماتی ازنور به ساحت مقدّس نبی ّمکرم اسلام حضرت محمّد مصطفی (ص)وخاندان پاک ومطهّرش ...
اسلام علیک یا علیّ بن موسی الرّضا ،ایّهاالامام الشّهید ورحمه الله وبرکاته
سفر به سرزمین آفتاب :
طبق برنامه قبلی باگروه ایثارگران پایگاه شهید نجف پور سرعین که متشکل از 40نفر ازایثارگران وجانبازان وبسیجیان شهرستان سرعین وتوابع درتاریخ 91/10/28پنجشنبه ساعت 5صبح درمسجد جامع حاضر وپس از ادای فریضه نماز صبح به امامت حاج بیت الله عبد اللهی از اهالی محترم سرعین سوار یک دستگاه اتوبوس اسکانیا آبی روشن شدیم ودرردیف دوم برحسب قرعه نشستیم وهم جلیس بنده حاج امین علی باوفا از ایثارگران مخلص 8سال دفاع مقدس بودند که دنیایی از صفا وصمیمیت را دردل چون اقیانوس بیکران جای داده است وخود یک الگویی وزین برای نسلهای جوان وهمه ماست که اهل روستای عیلداشین ازتوابع شهرستان سرعین می باشد .
صبحانه (سرشیر وعسل سبلان )در امام زاده آستار صرف نمودیم وراهی مشهد الرضای رئوف شدیم نماز ظهر وعصر ونهار در محل اسکان منجیل ورودبار ادا کردیم .شام ونماز مغرب وعشاءرا در حوالی پاکدشت تهران 
ساعت 8صبح وارد شهر مقدس مشهد شدیم وپس از دوساعت ماکن یابی که دوستان عزیز (آقایان حاج صادق امدپور وحاج گل اوغلان صبوری مدیران کاروان )زحمت اجاره هتل را برعهده داشتند ساعت 10در هتل ماه عسل مشهد اسکان یافتیم که هتل مطلوبی بود .
5روز تمام میهمان امام رئوف بودیم ولحظات سر شار از عشق ومعرفت درحرم باصفای امام رضا (ع)گذراندیم وازتمام مراسمات حرم مطهّر که در رواق بزرگ امام خمینی (ره)برگزار می شد بحمد الله تعالی استفاده بردیم .
رعایت آداب واخلاق سفر که از اهم واجبات سفر های زیارتی است باید مدّنظر قرار گیرد چون با رعایت این شئونات وخالی کردن قلب ازتمام علائق ودلبستگی ها (تجرید قلب )وپرکردن انوار معرفتی درآن می تواند یک سفر خوب وپرباری را برای ما به ارمغان بیاورد چراکه سفرهای زیارتی فوئاد زیادی دارند که میتوان به :1-مهمان خداشدن 2-اصلاح گذشته وپاک کردن گناهان 3-بهشت که این اماکن مقدسه نمونه های خوبی برای آن سرای ابدی است 4-تحت حمایت قرار دادن خود وخانواده خود (بیمه کردن )درسایه برکات معنوی سفر زیارتی 
شهر مقدس مشهد ویا بهتر بگویم تولیت آستان قدس رضوی خیلی بهتر وبیشتر ازاین می تواند برای جامعه امروزی مخصوصا"شیعیان جهان مثمر ثمر باشد وبرنامه های بلند مدت برای وحدت میان شیعه وسنی بردارد ودرخود حال حاضر خلاصه نشود چون یک مجموعه فرهنگی ومذهبی قوی با پشتوانه عالی که دارد (امام رضا ع )وزیرمجموعه های قوی که دارد اماّ به نظر می رسد فقط در توسعه وعمران وآبادی حرم مطهر بیشتر تلاش می شود گرچه اینهم لازم است ولی کافی نیست چون امکانات موجود در حرم نورانی رضوی در هیچ اماکن متبرکه ومقدسه وجود ندارد به لحاظ مسائل سیاسی وامنیتی !!!درصورتی که در حرم امام هشتم (ع)هیچ محدودیتی برای رشد وتعالی مسلمین وجود ندارد وفضای عالی برای فرهنگ ناب واصیل اسلام ناب مهیاست با اینکه منکر فعالیت های درحال انجام نیستم اما به نقطه ایده آل خیلی فاصله دارد که باید پر شود .
ای کاش متولیان آستان قدس رضوی به این فکر باشند که برنامه ایی تدوین نمایند ودراستانها مثلا"باائمه جمعه  هرشهر ویا استان درارتباط باشند که افرادی که تابحال بدلایل مشکلات مالی وغیره توفیق زیارت امام هشتم (ع)را نیافته اند شناسایی وبمدت 3روز درمشهد الرضا(ع)هزینه اسکان وایاب وذهاب آنان را تهیه نمایند این شدنی است وفکر می کنم افراد زیادی هستند مایلند دراین برنامه گامهای اساسی بردارند (طرح هر ایرانی یک زیارت امام رضا (ع)...)
درپایان تشکر می کنم از بانیان این سفر مقدس(آقایان حاج صادق احمدپور وحاج گل اوغلان صبوری وسایر زحمت کشان گروه ایثار ) که باعث شدند یک عده چند صباحی درحرم سراسر معرفت ونور امام رضا (ع)به ذکر ودعا ونیایش با پروردگار خود بپردازند وگره مشکلات خود را با واسطه قرار دادن امام رئوف باز کنند ویک زندگی جدید ونویی با دید جدید وروحیه مضاعف آغاز کنند باشد که توشه راه سفر آخرت مان باشد وتابلویی راهنمای سعادت درزندگی دنیوی واخروی مان گردد .انشاءالله تعالی 
چنین سفرهای زیارتی به عتبات عالیات عراق ومدینه منوره ومکه مکرمه وسوریه ومشهد وقم برای شما دوستان وعاشقان اهل بیت پیامبر آرزومندم .ارادتمند کوچک شما اسد سیفیان 
+ نوشته شده در  شنبه 7 بهمن1391ساعت 11:49  توسط اسد سیفیان  | 

اربعین سیّد وسالار شهیدان تسلیت باد

اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین ویاران با وفایش (درود وسلام خدا برهمه آنان باد )برعموم دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص)وشیعیان جهان وانسانهای آزاده تسلیت وتعزیت باد 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 دی1391ساعت 11:36  توسط اسد سیفیان  | 

خبر خوش

بحمدالله تعالی مجوّز کانون فرهنگی ،هنری مسجد جامع شایق صادر شد .
پس از تلاش وکوشش فراوان وپیگیریهای لازم بحمد الله تعالی مجوّز کانون فرهنگی ،هنری مسجد جامع روستای شایق از تهران صادر شد .از این پس مسجد جامع به کتابخانه ونشر وترویج وتوسعه فرهنگ ناب اسلامی تجهیز می شود ویک مرکز فرهنگی با آداب وآیین اسلامی همراه با علم روز که در کنار ایده های پاک دین مبین اسلام به انواع واقسام هنرهای جامعه امروزی می پردازد درفضای معنوی ونورانی مسجد دایر می شود وبه تربیت وپرورش وارتقاءکمّی وکیفی اهالی محترم ومومنین با ایجاد کلاسهای قرآن کریم واحکام ،همایشها ،مراسمات مذهبی ودینی به مسجد رنگ ورونق خاصّی انشاء الله می بخشد ویک فضای علمی توام با آرامش خاطر وصفای قلب به مسجد ومسجدیان با رنگ وبوی کوثری خلق می کند .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 دی1391ساعت 11:0  توسط اسد سیفیان  | 

شایق -سبلان

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت 10:43  توسط اسد سیفیان  | 

دیروز ،امروز وفردا

دیروز:
امروز:
فردا:
؟؟؟
+ نوشته شده در  یکشنبه 10 دی1391ساعت 16:44  توسط اسد سیفیان  | 

بچه برداشتن

دوستان بعضی از رسم ورسومهایی وجود دارند که خاص یک منطقه اند وبصورت یک عرف درآمده است بنده با درست یا نادرست بودن موضوع کاری ندارم فقط عشقم این است که ایده های بزرگان  ونیاکان مان را ازلابلای تاریخ واز تاریک خانه های فراموشی بیرون کشیده پر وبال داده وبازگو نمایم گرچه این رسم تقریبا"منسوخ شده است ولی گاهی دیده می شود :
درروستای شایق وبیشتر روستاهارایج بوده وهست .پس از اینکه بچه بدنیا می آید وپس از مراحل مقدماتی بالاخره درگهواره آرام می گیرد افراددیگری که ازاقوام وخویشاوندان برای دید وبازدید بچه می آیند نمی توانند درآن اتاق ویا خانه ایی که بچه درآن قراردارد بدون اجازه وارد شوند بلکه باید بچه را برداشته ودم در دربالا نگه دارند وافراد وارد اتاق شده وبچه وحامل آن پس از همه بنشینند البته این مقررات برای بار دوّم رعایت نمی شود می گویند( برای فلان کس برداشته شده )دیگر لزومی نیست بچه برداشته شود .
منظور از این عمل چیست ؟!!!
اعتقاد براین است که حال بچه بهم می خورد ،بچه مریض می شود ،بچه روانی می شود ،بچه آرامش خود را از دست می دهد ،شاید ...
این کار چه حسن ومعایبی دارد شما روی همین مسئله فکر کنید ونظرات ارزشمند تان رابرای ما مرقوم فرمایند ولی شما را به خاطرات خوبی که هرگز با هیچ متاع دنیا عوض نمی کنید بردم ویاد مادران گرانقدر گرامی باد .
+ نوشته شده در  جمعه 1 دی1391ساعت 11:46  توسط اسد سیفیان  | 

شب یلدا

شب یَلدا یا شب چلّه بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر (آخرین روز پاییز ) تا طلوع آفتاب در اول ماه دی (نخستین روز زمستان) اطلاق می‌شود. ایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام شب یلدا را جشن می‌گیرند.

این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیش‌تر و طول شب کوتاه‌تر می‌شود.


واژه «یلدا» به معنای «زایش زادروز» و تولد است. ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند و از این رو به دهمین ماه سال ذی ( دی در دین زرتشتی به معنی دادار و آفریننده) می‌گفتند که ماه تولد خورشید بود.


واژه دی dey از day پهلوی و از dadhva اوستایی آمده است که به معنی خداوند و آفریدگار است و این واژه با day انگلیسی که خود از daeg و tag ژرمنی متقدم آمده است مرتبط نمی باشد.


ماه دی در تقویم مذهبی ایران باستان آغاز سال نو مذهبی بوده است. چنان که میراث آن از راه میترائیسم به مسیحیت و تقویم امروزی نیز رسیده است.
منبع : نشاط کوهستان 
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 آذر1391ساعت 11:28  توسط اسد سیفیان  | 

غروب عمر مادر بزرگ روستای شایق

کهنسال ترین مادر زحمت کش روستا مرحومه مشهدی عظمت خانم جعفرزاده  مادر آقایان کربلای شکروودود فکری ومادر مرحوم مشهدی یوسفعلی فکری دارفانی را وداع وبه آرامش ابدی پیوست .
این مرحومه درحدود یک قرن تمام برای فرزندان خود مادری کرد ویک عمر با آبرو وعزّت زندگی کرد وپیوسته غنچه های ناشکفته عفت وحجاب برصورت داشت از این درخت پاک چه میوه های باارزش تحویل جامعه بشری گردیده است که اکثرا"درعرصه فرهنگ وهنر سرآمد روستا بوده وهستند .
این رحلت مادر بزرگ را رابه خانواده محترم فکریها ومخصوصا"آقایان :فرامرزفکری (دبیر زحمت کش روستا )وولی الله رنجبر (بهورزروستا )وبه تمام منسوبین ودختر های ایشان تسلیت عرض می نمایم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 آذر1391ساعت 20:37  توسط اسد سیفیان  | 

نظر دوستان

توسط:علی
سلام وقت به خیر من هم به نوبه خود خوشحال شدم که این استاد عزیز به اطلاعات روستا ها توجه دارند . ولی بهتر بود از حروف الفبای فارسی برای نوشتن استفاده می کرد البته من هم با نوشتن به زبان آذری موافق هستم شاد وخرم باشید.
*****************************************************************************
جواب :
باسلام وعرض ادب واحترام 
بنده به نوبه خود به همه عزیزانی که تلاش کرده اند وباعث افتخار برای خود ومنطقه قهرمان پرور سبلان شده اند می بالم فرزندان سبلان هرکجاکه باشند علاقه خاصی به زادگاه خویش دارند واین خود پشتوانه  وپنانسیل عظیمی است که می تواند منشاءاثرات مثبت درخور توجه باشد وباعث شکوفایی فرهنگ یک منطقه وعمران وآبادی آن خواهد بود .
+ نوشته شده در  یکشنبه 19 آذر1391ساعت 17:0  توسط اسد سیفیان  | 

تاسوعای وعاشورای حسینی تسلیت باد

تاسوعا وعاشورای حسینی به عموم انسانهای آزاده در سراسر کره خاکی ومخصوصا"مسلمانان جهان  وعلی الخصوص شیعیان آن بزرگواران  وصاحب اصلی عزای حسینی حضرت ولیعصر (ارواح عالمین له الفدا) تسلیت وتعزیت باد .
آی باتدی صبح آچلدی ... زینب نوایه گلدی 
زهرا دئدی حسین وای ...عالم صدایه گلدی 
جناّتیدن ائشدّی پیغمبر گرامی ... نعلین سیز عباسیز کربلایه گلدی 
+ نوشته شده در  شنبه 4 آذر1391ساعت 10:42  توسط اسد سیفیان  | 

مراسم شاه حسین -وای حسین

سلام ودرود خدا بر حسین ویاران باوفایش وابوالفضل با وفایش 
***مراسم شاه حسین -وای حسین (شاخ سی -واخ سی ):
این نوع عزاداری تقریبا" مختص به جوانان ونوجوانان می باشد ودر صحن ومحوطه مسجد صورت ودرنزدیکی غروب آفتاب صورت می گیرد .
دونفر با حمل پرچم های عزادرجلو وافراد شرکت کننده دریک ستون به ترتیب سن وقد می ایستند ودست بر سینه با گذاشتن پای راست به جلو درامتداد دایره حرکت می کنند وهمزمان با کوبیدن پای راست به زمین سردسته شابیت ویا شعار :(شاه حسین )افراد واقع در ستون همگی یکسان می گویند :(وای حسین )البته چون خیلی سریع ومخفف تکرار می شود لفظ :(شاخ سی )به گوش می رسد ولی مفهوم همان( شاه حسین )است وبعد پای چپ برزداشته شده ودرجای پای راست می گذارد وبر زمین می کوبد واین کوبیدن محکم برزمین پیام مهمی دارد وآن یک حرکت اعتراض آمیز به جنایتی است که امت پیامبر با فرزند پیامبر مرتکب شده اند وبعد صورت به مرکز دایره حرکت وپای راست عمود برجهت حرکت وسپس پای چپ عمود برجهت حرکت دایره برزمین زده می شود  وگروه دیگر که در یک ستون دایره ایی مقابل این گروه با نظم وترتیب مثل اوّلی در حرکت است جواب میدهد واین مراسم حدود یکی دوساعت تا اذان مغرب  ادامه می یابد وشعار های حماسی درتجلیل ازرشادتهای شهدای کربلا وغم واندوه برزبانها جاری وباصدای بلند تکرار می شود :(شاه حسین -وای حسین )(عبّاس -قولسوز )(امام -علی )(علی - حیدر )(آه حسن -وای حسین )وامثال این سرود وشعارهای مقدس واین مراسم با استقبال اهالی محترم وحسین دوست بدرقه می شود ومشایعت اطرافیان وهمنوا شدن با گروه به زیبایی این مراسم عزا می افزاید ودرحین اجرای این مراسم شربت وبیسکویت وخرما ویاهر نذری که صاحب نذر نیت کرده به افراد احسان می شود ونزدیکی غروب با لعن ونفرت بر قاتلان شهدای کربلا ودعای بیماران وهر حاجت دیگر خاتمه می یابد .
+ نوشته شده در  شنبه 4 آذر1391ساعت 10:25  توسط اسد سیفیان  | 

عطر افشانی مزار گلگون شهدای شایق

مزار معطر وگلگون شهدای سر افراز روستای شایق با گلاب وصلوات برحضرت سید الشّهداءامام حسین (ع)عطر افشانی وگلباران شد .
پرچم پر افتخار ایران اسلامی که مزّین به مزار شریف شهداست تعویض وپرچم نو دیگری برفراز قبور شهیدان توسط بسیجیان روستای شایق وخانواده های محترم شهدا وجمعی از ریش سفیدان روستا در فضای دل انگیز حسینی نصب گردید .
+ نوشته شده در  جمعه 3 آذر1391ساعت 10:35  توسط اسد سیفیان  | 

قطعه ایی از بهشت

بهشت باغلارینی چکمیون منیم گوزومه ...بهشتدن ده گوزل کربلاسی وار آقامون 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 آذر1391ساعت 11:7  توسط اسد سیفیان  | 

نظر ارزشمند یک دوست

توسط:منتظر
زینب جان!شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما"بی حسین" شدن تو بود،و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم.
*******************************************************************
جواب :
سلام بر یگانه منجی عالم بشریّت مهدی فاطمه (سلام الله علیهما )ومنتظران ظهورش وتشکر از جمله زنده وزیبایتان 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 2 آذر1391ساعت 10:6  توسط اسد سیفیان  | 

محرّم در شایق

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین 
شیوه عزاداری درروستای شایق مثل سایر نقاط ولایت مدار ایران اسلامی باشور وشوق تمام صورت می گیرد هرچند طبیعی است که هر منطقه ایی وهر قومی به شکلهای خاصی ارادت وعلاقمندی خویش را به سرور وسالار شهیدان ابراز داشته ومی دارند وبصورت یک کارنامه درخشان در پیشانی هر منطقه درخشش می کند ویک حقیقت واحد بر این مقوله حاکم است وآن عرض ادب واحترام به اولاد پیامبر واهل بیت پیامبر که در دهه ی اوّل محرم به نقطه ماکزیمم خود می رسد .
همانطوری که در پستهای قبلی هم به کرّات بدان اشاره شده است درروستای شایق طشت گذاری در27ذی حجّه صورت می گیرد وبنای عزاداری شهدای کربلا گذاشته شده ومراسم جشن وسرور تا آخر ماه صفر تعطیل می شود وفضای حزن واندوه بر دلها وخانه ها سایه می افکند ودرنوبت ظهر وشب مجالس موعظه توسط روحانی های محل در مسجد جامع شایق برگزار می شود وسینه زنی وزنجیر زنی شبها بعد از مجلس موعظه اجرا می شود .
احسان وقربانی به نیت شهدای کربلا از زنجیر زنان واهالی به عمل می آید که در قدیم عموما"آب گوشت بود ولی با گذشت زمان چلو مرغ وچلو خورشت جایگزین آن شده است ولی هنوز هم که هنوز است مزه وطعم ویژه آن آبگوشت که در کاسه های مسی وآلو مینیومی در مذاق همه باقی مانده است وچه خاطرات خوبی از بزرگان وحسین چی یان عزیز از آن دوران های گذشته که با نبود امکانات وگاهی شاید پیرهن های سیاه هم پیدا نمی شد ولی عشق وعلاقه به امام حسین (ع)ویاران با وفایش همه این بند وبساط های ظاهری وپوچ را تحت الشعاع خود قرار می داد ویک یاحسین واقعی از ته جان وازاعماق دل همه کمبودها را جبران می کرد .
باحسین باشیم نه یا حسین !!!
حسینون آدون یاز قرا پرچمه ...اونی وئر نشان عیسی مریمه 
                  ائدر گور مسیحا نه لر زمزمه !
دیر آند اولا چکدیگیم هر دمه ... اونون بیر توکون وئرمرم عالمه 
گوشه هایی از فضای داخل روستای شایق درمحرم امسال 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 آذر1391ساعت 16:13  توسط اسد سیفیان  | 

هفته بسیج گرامی باد

هفته مقدّس بسیج را به عموم ملّت فهیم وغیور ایران اسلامی ومخصوصا"بر بسیجیان مخلص این لشگر پیدا وپنهان حضرت بقیه الله الاعظم (عج)وبه همه انسانهای آزاده که تفکّر بسیجی دارند با اجازه از حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)تبریک عرض می نمایم .
فرازهایی از بیانات گوهر بار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ایی (مدّظله العالی ):
*****((بسیجی یعنی امام علی (ع)که تمام وجودش وقف اسلام بود .))
*****((سازمان بسیج در دوران حاضر باید کانون رشد واشاعه ی تفکّر بسیجی باشد وتفکّر بسیجی ترکیبی از :ایمان عمیق ،تلاش مخلصانه هشیاری در شناخت دشمن ،گذشت وایثار دربرابر دوست و...این همان حقیقت والایی که امام بزرگوار ما به خاطر آن بسیجی بودن را افتخار خود می دانست .))
+ نوشته شده در  سه شنبه 30 آبان1391ساعت 8:38  توسط اسد سیفیان  | 

شبکه برون مرزی سحر

قابل توجه اهالی محترم فرهنگ وهنر :
حجت الاسلام حاج اذن الله خدایی شایق رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران بزرگ فرزند سبلان روزهای دوشنبه ساعت 17 (5بعدازظهر )بمدت یک ساعت مصاحبه تلویزیونی درشبکه برون مرزی سحر به زبان آذری درزمینه های مختلف دارد که این نشانه بالندگی وپیشرفت فرهنگ روستای شایق وباعث افتخار برای اهالی معرفت وفرهنگ است که می توانید بانظرات وتماسهای خودتان دراین برنامه تلویزیونی برون مرزی سهیم باشید .
+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان1391ساعت 9:32  توسط اسد سیفیان  | 

طشت گذاری در روستای شایق

مراسم طشت گذاری حضرت اباعبد الله الحسین (ع) درروز دوشنبه 27ذی الحجّه درهوای مه آلود وبارانی وبارش برف در روستای شایق ، با شکوهتر از گذشته اجرا شد ورسما"بنای عزاداری سرور وسالار شهیدان گذاشته شد .
فضای روستا با ترنم عطر دل آویز بهشتی معطّر گشت وپیرهنهای سیاه به نشانه ارج نهادن به مقام والای امام حسین (ع)برتنهای اهالی مزیّن شد وپرچم های سیاه( یا حسین )در هرکوی وبرزن روستا نصب گردید ودلهای مشتاق به پرواز درآمدند وریش سفیدان وپیر غلامان حضرت اباعبد الله الحسین (ع)که یک عمر آبروداری کرده وبرای امام حسین (ع)ارادت خویش را به اثبات رسانده اند دست بر سینه با چشمان پر اشک ودلی چون چشمه های خروشان وپر آب  خالصانه وبی ادعا زینت بخش مجالس عزا هستند .
کتاب فضل تورا  آب بحر  کافی نیست  ...که تر کنم انگشت وصفحه بشمارم
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 آبان1391ساعت 17:13  توسط اسد سیفیان  | 

یک خبر خوش

دیروز همایش کتاب و کتابخوانی در مرکز استان اردبیل بود تمام چهره های فرهنگی ومدیران استان حضور داشتند نام روستای شایق در لیست روستاهای فرهنگی با رتبه بالا همچون ستاره پر نور می درخشید وبرای همین خاطره از بنده به نمایندگی از اهالی با فرهنگ شایق تقدیر  بعمل آمد این یعنی به بار نشستن تمام زحمات چند ساله در عرصه کتاب وکتابخانه عمومی وفرهنگ وهنر  که به دوستان بافرهنگ واهالی محترم روستای شایق در هرکجای ایران اسلامی وکره خاکی که باشند تبریک عرض می کنم .
وظیفه ماست ادای تکلیف نموده وبرای ارتقای کمّی وکیفی فرهنگ روستا هرچه درتوان داریم بکوشیم که انشاءالله نوید بخش آینده ایی درخشان وروشن براتی این روستا با فرهنگ دیرینه ایی که دارد .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 آبان1391ساعت 16:55  توسط اسد سیفیان  | 

چرا امسال این همه مهاجرت ؟!

متاسفانه یا خوشبختانه حدود 20خانوار از روستای شایق  ظرف امسال به تهران مهاجرت کرده اند .دوستان وهم روستایی عزیز بانظرات ارزشمند تان موضوع را آسیب شناسی نموده ودلایل تغییر مکان دوستان که محل زندگی راحت وزادگاه خویش را رها کرده وبه دنبال شغلهای کاذب درصورتی که بیشتر شان خانه هم ندارند ودردیار غربت دچار سردرگمی واذیت ودرفضای اجاره نشینی آن هم دراین وضعیت گرفتار می شوند،زمین های مستعد ومرکز کار وتلاش تعطیل ویا نیمه فعال خواهد شد روستای شایق ازنظر کشاورزی رتبه اوّل  نسبت به روستاهای همجوار را داراست . خدا را شاهد می گیرم بنده شخصا"خوشبختی همه انسانها ومخصوصا"هم روستاییهایم را در هر مکان وزمان که باشند از خدای بزرگ خواستارم وآرزومندم چنانچه این هجرت حساب شده باشد برایشان مایه برکت وسعادت باشد .
لطفا"بی تفاوت به موضوع نباشید ...
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 آبان1391ساعت 9:32  توسط اسد سیفیان  | 

عید ولایت مبارک باد

علی زیباترین نام جهان است ...علی ذکر لب صاحب زمان است 
به کوری دوچشم شب پرستان ...فقط حیدر  امیر  مومنان  است  
عید غدیر خم بر همه انسانهای آزاده ومسلمانان عالم مبارک باد 
تصویر مرقد نورانی مولای متقی یان امیر مومنان حضرت علی (ع)درتاریخ 91/7/14با دوربین خودم عکسبرداری کرده ام 
+ نوشته شده در  شنبه 13 آبان1391ساعت 9:47  توسط اسد سیفیان  | 

عید تان مبارک

عاشقان عید تان مبارک باد 
کعبه را گفتم توازخاک،من از خاک،چراباید دورت بگردم ؟!ازآسمان ندا آمد،ای انسان با پا آمدی ،باید بگردی !برو با دل بیاتامن دورت بگردم .
+ نوشته شده در  جمعه 5 آبان1391ساعت 10:13  توسط اسد سیفیان  | 

سفرنامه وصال

دیل حسین آدینی ذکر ائدمسه شیرین اولماز ...بی ولایت عملین کفّه سی سنگین اولماز 
اولماسا عشق حسین ابن علی دین اولماز ...  سوزی واضح ده قلم ،بوکمه اونی القابه !
                                 دین اسلام اوزی مدیوندی بیزیم اربابه 
                                            **********
بیرینین عشقی اولار عالم فانیده گوله ...منیم عشقیمدی سوزوم اگلشه نورانی دیله 
                                    برکت نام حسین نن  وئرولوب اردبیله 
درتاریخ  91/7/12روز چهارشنبه ساعت 11شب ، طبق برنامه زمان بندی شده دوکاروان نور از دفتر زیارتی همای ایران اردبیل  به تعداد 80نفر همگی ازمنطقه شهرستان سرعین ازجلوی مسجد حضرت صاحب الزّمان (عج)سرعین به راه افتادیم درساعت 2بعدازظهر 13مهرماه به شهر مرزی قصر شیرین رسیدیم .
درهتل سیاوش قصرشیرین یک شب ماندیم ودر14مهرصبح ساعت 8به طرف گمرک خسروی حرکت کردیم وچون شماره کاروان ما 26بود تاساعت 10صبح درگمرک خسروی تشریفات خروج از کشور را به اتمام رساندیم ودرساعت 10/5وارد خاک عراق شدیم .
دراستان دیاله عراق دریکی از رستورانهای بین راهی نهار را تحویل ودرماشین صرف نمودیم وبطرف شهر مقدّس نجف اشرف شهر مولا علی (ع)طی طریق نمودیم مدّاح کاروان استاد حاج ارشد اردبیلی شروع به نوحه سرایی کرد واشک چشم های زائرین عتبات عالیات سرازیر شد ودلهای تشنه اهل بیت علیهم السلام لرزان وشور شوق بطرف راس منحنی صعود می کرد وپیوسته صبر وحوصله کنترلش ازدست خارج می شد وکم کم دل هوای پرواز می کرد وخروجی شهر نجف اشرف با تمثال مبارک امام علی (ع)وکلمات قصار آن حضرت مزیّن بود ویک حس عجیبی در انسان نمایان می شد که با الفاظ نمی توان شرح و بیان نمود  درهتل عین السلسبیل در ساعت 4بعدازظهر که به حرم امام (ع)دور بود مستقر شدیم البته چون بنده چهارمین بار تشرف به پابوسی عتبات عالیات کشور عراق بود بطور متوالی درسه نوبت درنزدیکی همین هتل منزلمان بود .
عظمت درک ومقام ومنزلت علی (ع)دراوج بینهایت است ولی هرکسی به اندازه ظرفیت ودرک خود ازاین نور الهی  کسب فیض می کند وانسان دراوج عزّت قرار می گیرد وهمه کرات رادرزیر پای خود احساس می کند ولحظات بهشتی برایش مهیا میشود وهمه چیز ارزش خودرا ازدست میدهد وویندوز کاملا" عوض می شود وبرنامه های الهی تدوین ومظلومیت مولا علی (ع)تجسم می شود البته درکعبه ومدینه بیشتر !!!
پس از غسل زیارت بطور دسته جمعی با سرویس هتل بطرف حرم امن مولا حرکت کردیم وعلی گویان وارد حرم باصفای آن ولی خدا شدیم وروح اززندان جسم فارغ میشود ودرواقع روح انسان به مقام عالی خود که اتصال به الوهیت است وصل میشود وپرواز ملکوتی برای انسان اتفاق می افتد چطوری بیان کنم نه نمی شود ....!!!
تنها کاری که ازدست وزبانتان برمی آید زمزمه با زبان مادری است الفاظ ودعاهای محفوظات هم نمی چسبد فقط با زبان بی زبانی وبا حرف دل می توان با مولا درد دل کرد وزبان قاصر وعاجز از حرف وکلمه وجملات است .
15مهر برای انجام اعمال مسجد مقدّس کوفه به شهر بی وفایان رفتیم شهری که پیمان شکن است ومظلوم کش !شهر حکومت عدل ،شهر ی که حضرت مسلم ابن عقیل آن سیف بنی هاشم در کوچه هایش آواره وسرگردان ماندوهیچ یار ویاوری نیافت وحتی نتوانست بی وفایی وپیمانهای شکسته رابه حضرت سید الشّهدا (ع)برساند تا گرفتار باتلاق بلا ومرگ نشود با اینکه شهادت یاران امام حسین (علیهم السلام )برای بشریت خط فکری داد وازذلّت وخواری به قابلیت اصلی خود بازگرداند گرچه به پیروزی ظاهری آقا نائل نشد !
در16مهرماه برای انجام اعمال مسجد مقدس سهله درنجف اشرف تاظهر مشغول بودیم وبه مسجد حنّانه وزیارت کمیل ابن زیاد نخعی ازیاران باوفای امام علی ع ومسجد سهله محل اقامت امام عصر (عج)وانشاءالله محل تاجگذاری وپایتخت حضرت ولی الله اعظم خواهد بود البته نجف وکوفه باهم یکی شده ویک شهر بزرگی را تشکیل داده اند که آب وهوای مه آلود با گرد وخاک است .مسجد حنّانه محل گذاشتن سر بریده حسین (ع)است که اکنون شفای درد دلهای سوزان وعاشقان است .
دعای وداع با حجّت خدا را خواندیم وودر17مهر ماه بطرف شهر مقدس کربلای معلّی حرکت کردیم که حال وهوای بهشتی دیگری مثل مه غلیظی که همه جا را فر می گیرد غرق در اوج ایثار واز خود گذشتگی می شوی باآن بدنهای تکه تکه شده بزرگ پرچمدار کاروان امام حسین (ع)درواقع پرچمدار اسلام که با چه کلماتی بیان کنم وچه بنویسم ؟! جز تسلیم ومحو شدن چاره ایی نیست .
سرزمین آرزوهای بلند وسرزمینی که خاکش توتیای چشم است وعبادت باآن تربت پاک امام حسین (ع)لذّتی دارد وبهشتیان به آن غبطه می خورند وفرشتگان عرش الهی همدیگر را برای این تحفه گرانسنگ سفارش می کنند .
بین الحرمین امام (ع)وبرادر ش حضرت ابوالفضل العباس (ع)شاید بالاتر از بهشت باشد ویا قطعه ایی از بهشت برین است چون گوهر های بی نظیری در خود جای داده است که درهیچ جایی پیدا نمی شود .
چه خوب است بین الحرمین بنشینی وسمت راست حضرت عباس(ع) وسمت چپ امام حسین (ع)چه نگاهی دنیا دنیا ارزش دارد که درهیچ نقطه ایی چنین نگاهی یافت نمی شود چون معنی عشق را فقط در این مکان می توان ترجمه کرد (عشق عباس به حسین علیهما السلام )
بوی بهشت را در حرم باصفای امام حسین وحضرت عباس میتوان استشمام کرد وآدم به حرم امام می رود دل بطرف عباس پرواز میکند وبالعکس این حالت خاص در هیچ حرمهای امامان دیده نمی شود .
بالاخره در 20مهرماه بطرف سامره حرکت کردیم ودرساعت 12وارد سامرا ونماز جماعت را درخانه امام زمان (ع) قرائت نمودیم واوج مظلومیت اهل بیت در بقیع ودر سامرا نمایان است ودر یک ضریح مطهر امام هادی وامام حسن عسگری ونرجس خاتون مادر گرامی امام عصر وحکیمه خاتون خواهر امام حسن عسگری مدفون هستند وهنوز هم آثار مظلومیت اهل بیت با آن اعمال ننگین تخریب حرم  وجود دارد وانشاءالله بزودی بهتر از دیروز وگذشته بازسازی می شود وبعد از نماز به طرف سید محمّد(ع) برادر امام حسن عسگری یکی از بابا احوائج اهل بیت که عراقی ها ابوالفضل ثانی می گویند واعتقاد راسخی به شفا بخشی وبرآورده شدن حاجات از اطریق این فرزند زهرا(س)دارند یک بارگاه باعظمت وشکوه خاص خود که نشانه اهمیت اهل بیت می باشد .
نزدیکی غروب به شهر کاظمین رسیدیم وقرار براین شد که پس از زیارت ونماز مغرب وعشاءبطرف هتل محل اقامت یک شب که دربغداد بود برویم البته کاظمین وبغداد یکی شده ودر قدیم اندکی فاصله بوده (حدود 15کیلومتر )همین طور هم شد وبه لحاظ مسائل امنیتی برای صرف شام واستراحت بلافاصله به شهر شلوغ بغداد رفتیم وفردای آن روز از کشور عراق خارج شدیم .
انشاءالله چنین سفر مقدس ونورانی نصیب شما بزرگوراران هم بشود .
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 آبان1391ساعت 18:50  توسط اسد سیفیان  | 

تسلیت

جناب آقای مهندس پرویز ستوده 
رحلت پدر همسرتان رابه خانواده محترم آن مرحوم وحضرتعالی وخانم مکرمه تان تسلیت وتعزیت عرض می کنم وازخداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده آرامش ابدی ومغفرت وبرای شماها صبر واستقامت وبردباری مسئلت دارم 
روحش شاد -باصلوات برحضرت محمّد (ص)وخاندان پاک ومطهّرش روح آن مرحوم را شاد نمائیم .
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر1391ساعت 11:21  توسط اسد سیفیان  | 

تسلیت

مرگ پدر مهربان مرحوم مشهدی منصوربرقی به عموم فرزندان آن مرحوم وخانواده برقی ها تسلیت عرض می نمایم وازخداوندمتعال برای آن مرحوم مغفرت وبخشش وبه بازماندگان صبر وبردباری آرزومندیم 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مهر1391ساعت 10:30  توسط اسد سیفیان  | 

سفر به سرزمین آرزوها

الحمد لله ربّ العالمین 
السّلام علیک یا ابا عبدالله  وعلی الارواح الّتی حلّت بفنائک 
سلام وعرض ادب واحترام به شما دوستان باصفا -توفیق زیارت عتبات عالیات کشور عراق نصیب این حقیر گردید ودرتمام حرم های شریف دعاگوی شما عزیزان مخصوصا"دوواژه این دوره اززیارت که :سلامتی -معرفت  ، برای همه ارادتمندان اهل بیت پیامبر اکرم (ص)ازخدای بزرگ خواستار شدم وائمه معصومین را واسطه قبولی حاجات شما وخودم قراردادم .
بحمد الله تعالی روز به روز برشکوه وعظمت حرمین شریفین افزوده می شود ووسیله سفر مهیا وآسان می گردد .انشالله تعالی چنین سفر مقدس ونورانی نصیب شما بزرگواران بشود .
+ نوشته شده در  سه شنبه 25 مهر1391ساعت 10:48  توسط اسد سیفیان  | 

حس بودن یانبودن

این روزها خاطرات دفاع مقدس در حال مرور شدن است ، حداقل در رسانه ها به خاطر سالگرد دفاع مقدس این اطلاعات در اختیار جوانان قرار می گیرد ، هر چند شاید اشتیاق زیادی برای شنیدن خاطرات تلخ وجود نداشته باشد . حس بودن یا نبودن ، یک خاطره نیست شرایطی است که من و امثال من بارها و بارها در آن قرار گرفته ایم ، چه شب هایی که اطلاع می رسید که تا ساعاتی دیگر عملیات شروع خواهد شد ، شما آنجا هستید که در شرایط بودن یا نبودن قرار گیرید ، دوستان زیادی در کنارتان هستند ، نمی دانی پس از شروع عملیات آیا آنها یا حتی خود شما زنده خواهید ماند یا نه ، چه حسی خواهید داشت ، در مورد اطرافیان تان چگونه فکر خواهید کرد ، البته قبول دارم که شرایط دشواری است تا انسان یقین حاصل کند که ساعاتی دیگر خودش یا دوستانی که در اطراف اش هستند نباشند . این آزمون دشوار برای تمام رزمندگان در جبهه بارها و بارها اتفاق افتاده است ، حس بودن یا نبود .......به گونه ایی دیگر به این مسئله فکر کنیم ، اگر ما یقین حاصل کنیم که تا ساعاتی دیگر این دنیا را ترک خواهیم کرد ، رفتارمان با دیگران چگونه خواهد بود ، آخرین نگاه ها ، آخرین صحبت ها ، آخرین مکالمات را شما چگونه پیش بینی می کنید ، امید و امیدواری نسبت به لطف و کرم خداوند در جای خود باقی است و انسان در زندگی باید به گونه ایی باید زندگی کند که انگار تا ابد زنده خواهد ماند و در عبادت به گونه ایی عبادت کند که گویی تا ثانیه های دیگر سفر دنیای ما تمام شده و سفر آخرت را آغاز خواهیم کرد .
مهربانی به دیگران اگر چنین اندیشه بودن یا نبودن را داشته باشیم به اوج خود می رسد ، ساعت ها در مناطق جنگی دوستان را در آغوش می گرفتیم ، آنها را مانند نزدیک ترین کس خود دوست داشتیم و حتی بسیار از روی حس بویایی افراد را مورد شناسایی قرار می دادند ، ضجه های شبانه قبل از عملیات نه به تصویر کشیدنی بود و نه اینکه در مورد آن می شد مطلب نوشت باید حس می شد ، حس بودن و نبودن ....چه شب هایی که جوانان و رزمندگان آن دوران در مکان های خلوت پادگان یا قرارگاه جنگی به راز و نیاز می پرداختند .... زندگی کوتاه خود را بسیار کوتاه تر می دیدند و در همین احوال نیز درخواست عفو و بخشش داشتند ....... چرا این مطالب نوشته می شود ، اصلاً لزوم دارد نوشته شود ، آیا کسی هست که حس بودن یا نبودن خود و اطرافیانش را حتی تصور کند .... نمی دانم ولی می نویسم چون احساسم این است که باید بنویسم ، شاید روحیه ها مکدر شود در حالی که می تواند از امید و حرکت نوشت ، از زیبایی و بودن ها نوشت چرا باید دست به قلم ببرم تا از نبودن ها بگویم ، این ها داستان نیستند عزیزان من ، اینها حال و روز جوانان بسیاری است که شاید نخواهند یا توان نوشتن نداشته باشند ، این جملات بیان روزهای سختی است که زمانی خریدار داشت ، آیا الان هم خریداری دارد ............ آیا ؟

در تصویر زیر تعداد افرادی که زنده مانده اند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد و این ها همه از دوستان من در گردان مقداد بودند ، در مناطق جنگی گیلانغرب که شرایط بودن و نبودن را حس کردند ....از کسانی حرف می زنم که در آن  زمان از پاک ترین افراد به شمار می رفتند ...... ، اینجا میدان کوهنوردی نبودکه سیبی بین شان تقسیم شود ، جان ها بود که فدای هم می شد ، اگر دواطلب شهادت قرار بود انتخاب شوند از همدیگر سبقت می گرفتند .........( من نفر سمت چپ پرچم به دست )
                                                                  V               
                                                                  V               


اگر احساس تان را برای خواندن مطالب مکدر کردم پوزش می خوام .
همیشه پاینده و سر افراز باشید

برچسب‌ها: خاطرات جبهه
+ نوشته شده در  سه شنبه 4 مهر1391ساعت 7:22  توسط اسد سیفیان  | 

هفته دفاع مقّدس گرامی باد

هفته دفاع مقدس ،برعموم ملت غیور ایران در اقصی نقاط جهان وبررزمندگان دلاور جمهوری اسلامی ایران مبارک باد 

سال 1364 ، کرمانشاه ، آناهیتا  ، گردان مقداد ، تیپ محمد رسول الله ، مکانی به نام مجتمع آناهیتا ایستاده من ، نشسته از راست : مهدی رفیع زاده ، ...... ، عقدایی  


در زمانی که عملیات جنگی متوقف می شد ، کلاس های درس برای رزمندگان می گذاشتیم و مشغول تدریس می شدیم (در یک مجتمع رزمندان ) ، من و مهدی شیمی و ریاضی تدریس می کردیم ، عقدایی فکر کنم دروس عمومی و دوست دیگرمان زبان انگلیسی ، البته یکی دیگر از دوستان بود که زبان انگلیسی تدریس می کرد و در امریکا متولد شده بود ولی برای جنگ به ایران بازگشته بود ، متاسفانه عکسی از ایشان ندارم، زبان انگلیسی را به شیوه ایی خاص تدریس می کرد ، امکانات ضبط یا تهیه فیلم در آن موقع برایمان مقدور بود ، جای دنیای دیجیتال در آنحا خالی بود که بتوان به صورت نا محدود مطلب تهیه کنیم ولی یاد هست او بچه ها را با صدای بلند وادار می کرد که جمله های انگلیسی را تکرار کنند و اینقدر تکرار می کردند تا همگی یاد بگیرند ، شیوه ایی بسیار موثر و البته پر سر و صدا بود ، کلمات با آهنگ ادا می شد و به قدری صدا بلند بود که در حد فریاد دانش آموزان کلمه انگلیسی را بیان می کردند ، بچه های تیپ محمد رسول الله ( قبل از اینکه به لشگر تبدیل شود ) شاید او را فراموش نکرده باشند ، اسم کوچکش علی بود ولی فامیلی او را فراموش کرده ام و هر چه در یاد داشت های دوران جنگ به دنبالش گشتم اثر از آن پیدا نکردم ، قد کوتاهی داشت ، اهل ورزش کاراته هم بود ...پ ن :مهدی رفیع زاده استاد فعلی دانشگاه امیر کبیر ، عقدایی بچه اصفهان و اسم نفر وسط را فراموش کردم ولی آن موقع دانشجوی زبان فرانسه بود

نوشته شده توسط پرویز ستوده شایق

برچسب‌ها: خاطرات جبهه
+ نوشته شده در  جمعه 31 شهریور1391ساعت 17:19  توسط اسد سیفیان  | 

مانع رشد را ازبین ببریم

روزگاری مرید ومرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفر هایشان در بیابانی گم شدند وتا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. نا گهان از دور نوری دیدند وبا شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند.آن ها آن شب را مهمان او شدند. واو نیز از شیر تنها بزی که داشت به آن ها داد تا گرسنگی راه بدر کنند.

 روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و به راه خود ادامه دادند. در مسیر، مرید همواره در فکرآن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذرانند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند،تا این که به مرشد خود قضیه را گفت.مرشد فرزانه پس از اندکی تامل پاسخ داد:"اگر واقعا می خواهی به آن ها کمک کنی برگرد و بزشان را بکش!".
 مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از آن جا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت وبرگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت واز آن جا دور شد.... 
 
   سال های سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن و بجه هایش چه آمد. روزی از روزها مرید ومرشد قصه ما وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود.سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آن ها را به قصری در داخل شهر راهنمایی کردند.صاحب قصر زنی بود با لباس های بسیار مجلل و خدم و حشم فراوان که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی کرد، و دستور داد به آن ها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استرا حت آن ها نزد زن رفتند تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آن ها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود:  سال های بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتیم زندگی سپری می کردیم. یک روز صبح دیدیم که بزمان مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار اندوهگین شدیم ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذران زندگی با فرزندانم هر کدام به کاری روی آوریم.ابتدا بسیار سخت بود ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت هایی در کارشان کسب کردند.فرزند بزرگ ترم زمین زراعی مستعدی در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد ودیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود....
 
نتیجه: هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشدمان است،و باید برای رسیدن به موفقیت و موقعیت بهتر آن را فدا کنیم. . . .
هیچ چیز غیر ممکن نیست
 
نوشته شده توسط پرویز ستوده شایق


برچسب‌ها: داستان کوتاه
+ نوشته شده در  جمعه 24 شهریور1391ساعت 8:33  توسط اسد سیفیان  | 

سلام به دلهای نورانی ومهربان سبلان

توسط:سولماز سبحانی الوارس
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز،خوشحالم حداقل یکی پیدا شد تابه روستاها اهمیت بده ودرباره اونا تو اینترنت اطلاعاتی ثبت کنه خیلی چیزا توی وبلاگتون برام جالب بودخیلی چیزا یاد گرفتم دستتون درد نکنه عالی بودن موفق باشی هموطن
توسط:حسین فرجی سرقین
با سلام و عرض ادب باقلبی مملو ازاندوه وغبار وسینه ای دلخراش در غم از دست دادن مادران عزیز و شیر زنان آذربایجانی خودرا فدای آه وناله ی آن عزیزانی میکنم که در زیر آوارها دفن وغسل شدند.تمامی جان باختگان قرین رحمت الهی ومحبت حضرت فاطمه زهرا (س) باشند.

*********************************************************************************
جواب شایق کندیمیز :
با سلام وعرض ادب واحترام خدمت شما دوستان وانسانهای بزرگ که اندیشه های بزرگ وروشن ودلهای صاف ونورانی دارید بنده حقیر با الفاظ ناقص خود قادر وتوان ارضای طبع وعواطف لطیف وانسان دوستانه فرزندان مهربان خطه سبلان نبوده ونیستم ولی افتخارم این است که ایرانی ام وهمه مردم دنیا را دوست دارم -بلی اززمان زلزله اهر وهریس وورزقان تا بحال چون عزیز ازدست رفته بر دلم سنگینی می کند وگلایه هایی هم از رسانه ملی واصحاب قلم دارم که چرا خیلی ساده وسطحی از روی این موضوع گذشتند !استخوان شکسته ،اندیشه ها درزیر هزاران خروار خاک دفن شدند وچه امید وآرزوها وخوشی ها درزیر این سطح غبارین مظلومانه آرمیدند چه نی نی کوچولوها با عروسکهای اسباب بازی شان فدای یک تکان ساده شدند ودلهای نازک شان آیا توان سنگ بی رحم ودیوارهای گلی که نشان از مظلومیت ائمه بقیع (علیهم السلام )وعلی ولی الله (ع)وزهرای اطهر(س) است راداشت ؟!بنویس قلم فردا پشیمان می شوی وشرمنده وازقافله عشق عقب می مانی 
سلام بر ارواح پاک وبلند قربانیان زلزله اخیر استان آذربایجان شرقی 
+ نوشته شده در  شنبه 4 شهریور1391ساعت 20:16  توسط اسد سیفیان  | 

غم مخور

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور ... کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
آیا میدانید که :روستای شایق ازتوابع بخش مرکزی شهرستان سرعین درزلزله 10اسفند 1375استان اردبیل بطور 100%تخریب شد و40نفر از اهالی محترم این روستا متاسفانه قربانی این حادثه تلخ شدند که متشکل از کودک وجوان وپیر بودند وهرزمان درهرکجای عالم زمین لرزه ایی رخ میدهد ناراحت وغمگین می شوم چون این داغ سنگین را کشیده ایم وزیر 30درجه سرمای سبلان وکولاک وبرف وبوران تحمل کردیم ولی امید که موتور تحرّک زندگانی انسان است ازدست ندادیم والان بحمد الله تعالی روستای مان ازنظر فیزیکی مجهز به ساختمانهای ضد زلزله شده وساخت وسازها اصولی وتقریبا"استاندارد بوده وجهش قابل ملاحظه ایی داشته است با اینکه نوشداروی بعداز مرگ سهراب فایده ایی ندارد !زلزله فعل وانفعالات داخل زمین است واقعیتی ایست غیر قابل انکار ، باید قبول کنیم که خودمان رابرای زندگی با حوادث طبیعی زمین عادت نداده ایم فقط جنبه مثبت ظاهری رخداد را درنظر می گیریم درصورتی که زلزله دارای محاسنی هم هست که بصورت پنهان وآشکار هویدا می شود !! درهرحال ایکاش در هیچ جای کره خاکی هیچ چهره ایی غبار غم وغصه سایه نیفکند وهیچ مادری وکودکی نالان نباشد ومعتقدیم که خدای بزرگ در کتاب شریف وعده داده است :همراه سختی ها آسانی هم هست -درمیان مصیبت ها سعادت ها نهفته است 
یاد همه مادران قربانی شده در زلزله اخیر استان آذربایجان شرقی را گرامی می داریم 
+ نوشته شده در  سه شنبه 31 مرداد1391ساعت 19:37  توسط اسد سیفیان  | 

به افتخار صعود موفق مهندس پرویز ستوده وهمنوردان سرافرازش

ضمن عرض خسته نباشید به جناب مهندس پرویزستوده شایق وهمنوردان ایشان  وآرزوی سلامتی وبهروزی برای اعضای گروه ،انشاءالله تعالی بسلامت به آغوش میهن عزیزمان بازگردید 
فرزند هنر باش نه فرزند پدر ...فرزند هنر زنده کند نام پدر 
+ نوشته شده در  دوشنبه 30 مرداد1391ساعت 18:41  توسط اسد سیفیان  | 

عید تان مبارک

عید سعید فطر برعموم مسلمانان جهان مبارک باد 
+ نوشته شده در  یکشنبه 29 مرداد1391ساعت 9:44  توسط اسد سیفیان  | 

عشق ناتمام

این داستان واقعی ایست :
نامش ...بود درروستای شایق متولد شده بود  سه چهار تا برادر داشت ،ولی همه شان درتهران بدنبال دنیای زرق وبرق رفته بودند او درخدمت پدر ومادر بود ودرلابلای خدمت به والدین یک آینده ایی روشنی را جستجو می کرد وبتازگی نامزد شده بود  وهزاران امید وآرزویی را در دل داشت ولوازم جهازیه اش را که دسترنج خود وپدرومادر پیرش بود فراهم کرده بود خیلی ساده !
برای خود چه فکرهایی رادرسر می پروراند فلان لباس را بپوشم ،خانه ایی مستقل بسازم ،دارقالی برپا بکنم ،ازپشم برّه رختخواب ولحاف تهیه کنم ووووو..............
درآستانه تشکیل خانواده واجرای مراسم عروسی بود که ناگهان زمین لرزه ساعت 4/30دقیقه روز جمعه 10اسفند 1375 استان اردبیل باقدرت 5.2درمقیاس ریشتر همه این امید وآمال  وآرزوها را زیر وزبر کرد وهمراه پدر ومادر درزیر تلّی ازخاک وسنگ وچوب برای همیشه خاموش گشت ویک عشق ناتمام ازخود به یادگار گذاشت !!!
با ذکر صلوات برمحمّد (ص) وخاندان پاکش روح این عروس آسمانی را شاد نماییم 
+ نوشته شده در  شنبه 28 مرداد1391ساعت 11:43  توسط اسد سیفیان  | 

همدردی دوستان

توسط:حسین فرجی سرقین
با سلام و عرض ادب
باقلبی مملو ازاندوه وغبار وسینه ای دلخراش ازمصیبت هم زبانان وهم وطنان عزیزم نهایت تاسف وغمگینی خودم را فدای آه وناله ی عزیزانی میکنم که عزیزانشان رازیرآوارها دفن وغسل کردند.تمامی جان باختگان قرین رحمت الهی ومحبت مولاعلی وشامل فضیلت و فیض شب قدر باشند.

جواب شایق کندیمیز :
باسلام وعرض ادب واحترم  به شما دوست عزیز وارزشمند 
عواطف واحساسات پاک وانسان دوستانه شما قابل تحسین است چراکه ماباید همه انسانهارا دوست بداریم  ازهرنوع وزبان وقوم وملیتی که باشند وهم وطنان وهمنوعان که جای خود دارد چون پیامبر رحمت واشرف مخلوقات وائمه معصومین ما به این خاطر دارای مرتبت ومقام ممتازی درعالم خلقت دارند بشر دوست بودند .ازحضورتان متشکرم 
چوعضوی بدرد آورد روزگار ....دگر عضوها را نماند قرار 
توکز محنت دیگران بی غمی ....نشاید که نامت نهند آدمی 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 مرداد1391ساعت 9:49  توسط اسد سیفیان  | 

داغ دل

داغ دل دارم وازداغ دلت آگاهم ....طاقتم بین که به داغ تو گرفتار شدم 
شنبه سیاه :
زلزله 6.2ریشتری دراستان آذربایجان شرقی که منجر به قربانی شدن تعدادکثیری از هم وطنان عزیزمان درروستاهای تابع شهرستانهای اهر ،ورزقان،هریس وکلیبر  شد موجب تاسف وتاثر گردید این ضایعه ورخداد طبیعی تلخ را که سبب بی خانمان شدن بسیاری از روستائیان مظلوم شد به همه هم وطنانم در آن دیار تسلیت عرض می کنم وازخداوند بزرگ برای قربانیان که به نوعی شهید طبیعت محسوب می شوند مغفرت وآرامش ابدی وبه بازماندگان گرامی صبر وبردباری مسئلت دارم .
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟
 ...بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
...
سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا ؟
عمر ما ار مهلت امروز و فردای تو نیست
...من که یک امروز مهمان توام فردا چرا ؟
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم
...دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا ؟
وه که با این عمر های کوته بی اعتبار
...این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا ؟
آسمان چون جمع مشتاقان ، پریشان می کند
...درشگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا ؟
شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر
...این سفر راه قیامت می روی ، تنها چرا ؟

با ذکر صلوات بر حضرت محمّد (ص) وخاندان پاک ومطهّرش روح این عزیزان را شاد نمائیم 
+ نوشته شده در  دوشنبه 23 مرداد1391ساعت 11:37  توسط اسد سیفیان  | 

احداث 5مورد پل

بحمد الله تعالی دهیاری شایق توانست، برای رفاه حال اهالی محترم درپنج نقطه روستا 5مورد پل بسازد بدون اینکه اعتبار خاصی داشته باشد .
1-پل ارتباطی نزدیک خانه آقای  حاج امین آقا حبیبی پور واصلاح وزیرسازی خیابان شامل پل 
2-پلی که کوچه جدید التاسیس کنار خانه آقای حاج ابراهیم مولوی را به خیابان اصلی 10متری وصل می کند 
3-پل کمر بندی آرخ چوله چخان که فضای لازم برای امکان افزایش محدوده روستا را فراهم می سازد
4-توسعه آبرو نزدیک خانه آقای کربلای اقبال تهمتن
5-پل نزدیک خانه آقای منصور برقی
ضمن تشکر فراوان از خیّر محترم جناب آقای حاج قنبر ستوده شایق که هزینه ساخت پل آرخ چوله چخان را تقبل نمودند (25000000ریال ) 
قبل از انجام کار :
بعدازانجام کار :
 
قبل ازاحداث پل :
بعداز انجام کار :
قبل ازانجام کار :
بعداز اتمام کار :
+ نوشته شده در  دوشنبه 23 مرداد1391ساعت 10:58  توسط اسد سیفیان  | 

شهادت مولا امیر المومنین تسلیت باد

شهادت حیدر کرّار ،علی ولی الله ،تجسّم عدل مظلوم پیشوا ومقتدای تمام آزادمردان جهان ،صراط مستقیم امام اوّل انس وجنّ حضرت علی علیه السّلام به فرزند ش امام مهدی (عج) وبتمام جوانمردان عالم ومخصوصا"شیعیان آن حضرت تسلیت وتعزیت باد 
+ نوشته شده در  جمعه 20 مرداد1391ساعت 10:42  توسط اسد سیفیان  | 

حاج سیف الله شایقی

مرحوم حاج سیف الله برادر مرحوم حاج مولا فرزندان مرحوم حاج عباد الله شایقی بانی خیر چشمه وآب شرب روستای شایق می باشد .
روستای شایق درزمان قدیم ازدره چسبیده به روستا آب برمی داشتند این موضوع با مشکلاتی همراه بوده است درزمان احداث مسجد حاج سیف الله هم تصمیم به آوردن آب وچشمه از ارتفاعات دامنه کوه سبلان می افتد ودرآن زمان روش کار با امروزه فرق داشت بدینصورت که زمین را به اندازه حدود یک متر می کندند وبا کانال سنگی که موسوم به سیبند بود آب را هدایت می کردند (دیواره ها سنگی ،کف وسقف کانال سنگی )به نظر می رسد با این روش کار مشکلتر از حال حاضر بوده است ودر سه چهار نقطه روستا بصورت عمومی حوض آب با سنگ های تراشیده جهت استفاده اهالی محترم ایجاد کرده بود که بلاغ باشی می گفتند (بلاغ =چشمه )این سیستم لوله کشی تا زمان انقلاب وجود داشت ومورد استفاده اهالی واقع می شد .
این بزرگوار همانطوری که درپست های قبلی اشاره شده است نویسنده قرآن کامل با دست خط عالی می باشد که هنوز هم این آثار نفیس بصورت کتابت کامل به یاد گارمانده است 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 مرداد1391ساعت 10:48  توسط اسد سیفیان  | 

حاج مولا شایقی (حاج موله )

زنده یاد حاج مولا فرزند حاج عباد الله ونوه ی مرحوم حاج محمّد یار( بنیانگذار ومالک روستای شایق )درتاریخ 1211شمسی مسجد جامع شایق را با هزینه شخصی خود وبخاطر قرب بخدای مهربان  احداث می کند .
چون آن مرحوم بزرگ دهستان دورسونخواجه (متشکل از 32روستای کوچک وبزرگ )وقورکی سراب بوده است برای تعیین قبله با اسب معروف خود (چیل آت )راهی تبریز می شود که دریکی از درهّ های مابین نیر وشایق به سیدّی برخورد می کند وایشان منظور سفر را می پرسند وحاج مولا جریان را بازگو می کند واو اظهار میدارد که قبله شناس است ومی تواند تعیین جهت کند خلاصه به ده باز می گردد وپس از قربانی واحسان اقدام به تعیین قبله می کنند وعملیات ساخت مسجد شروع می گردد که ناگهان سید ناپدید می شود وهر چه می گردند اورا پیدا نمی کنند !!!
این داستان را به جهت اینکه برای همه دوستان واهالی شایق این موضوع دارای ارزش هست وبزرگان روستا مدام بازگو می کنند نوشتم .این مسجد پس از چند بار تجدید بنا  وبازسازی شده ودرحال حاضر تحت عنوان مسجد جامع شایق  وتنها مسجد روستا سجده گاه اهالی محترم می باشد .
برای شادی روح اآن بزرگوار صوات نثار محمّد (ص) وآل محمّد (ص)می کنیم 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 مرداد1391ساعت 13:40  توسط اسد سیفیان  | 

کربلای علی نیکخو

درسال 1390درجریان دیوارکشی وساماندهی قبرستان روستای شایق آقای کربلای علی نیکخو اززمین کشاورزی چسبیده به قبرستان حدود 2000مترمربع جهت توسعه قبرستان شایق به این امر خیر هبه نمود .
 
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 مرداد1391ساعت 18:40  توسط اسد سیفیان  | 

ولادت کریم اهل بیت مبارک باد

ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن المجتبی (ع) به عموم دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص) ومخصوصا"شیعیان آن امام همام تبریک وتحنیت عرض می نمایم 
اماما !یک روز شیعه برایت حرم می سازد 
+ نوشته شده در  شنبه 14 مرداد1391ساعت 18:0  توسط اسد سیفیان  | 

تسلیت

بانهایت تاسف وتاثّر درگذشت کربلای قربانعلی نوربخش بزرگ خاندان طایفه حسین خان لو به خانواده محترم نوربخش وفرزندان گرانقدرش تسلیت وتعزیت عرض می نمایم وازخدواند منّان برای ایشان مغفرت وآرامش ابدی وبه بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل خواستارم .
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد1391ساعت 18:2  توسط اسد سیفیان  | 

کربلای صاحبعلی بهبودی

کربلای صاحبعلی بهبودی فرزند مرحوم حاج میری از طایفه ولی لی می باشد یکی از باتقواترین وسالم ترین افراد روستای شایق می باشد که قطعه زمینی را برای احداث سوّمین مدرسه اهدا کرده است ودرحال حاضر بصورت کانکسهای پیش ساخته 3کلاسه مورد استفاده قرار می گیرد .اجرکم عنده الله 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 مرداد1391ساعت 9:14  توسط اسد سیفیان  | 

حاج علی فیّاضی

حاج علی فیّاضی فرزند مرحوم حاج ابراهیم (معروف به ملّاابیش )استاد قرآن روستای شایق که همه قریان موجود در روستادست پرورده این مرد عالم وبزرگ هستند درسال 1380باهبه کردن 2000متر مربّع از بهترین زمین ازحیاط منزل خویش موجب شد دبیرستان دخترانه وپسرانه در این روستا دایر شود .ایشان از طایفه محمّد لی می باشند .با ذکر صلوات برمحمّد (ص)وآل محمّد روح پدر وسایر امواتش را شاد نمائیم .
+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 مرداد1391ساعت 8:57  توسط اسد سیفیان  | 

نظرات دوستان

توسط:حسین تهمتن
ن با سلام خدمت برادر عزیزم آقای سیفیان و ضمن تشکر از تلاش ایشان در امورات اهالی حضرتعالی استحضار داریدکه طبق روایات ائمه (ع) بخشش و کمک به دیگران یا در راه خیر عمل پسندیده ایست اما از انجام آن توسط یک دست! دست دیگر نباید مطلع شود که در اینصورت اجر اخروی چنین عمل شایسته ای ضایع می شودبا% با تشکر و تقدیر از خیرین محترم
 
 توسط:همشهری
من هم در گذشت ایشان را به خانواده محترم آذادی تسلیت می گوی11:20 توسط:همشری
با سلام 

هدف از بار گذاری این عکس ونوشته چیه ؟اگر بیشتر شرح می دادی بهتر بود ایا شناساندان افراد وتحصیل کرده گان باشد بهتری که یه فرخوان برای کلیه دانش آموخته گان روستا بده واطلاعات انها را داشته باشید که در مواقع که لازم است از انها در جهت پیشرفت وابادانی روستا ویا غیره استفاده شود 
موفق باشی
 
 توسط:همشری
با سلام احتراما به اطلاع می رساند اطلاع رسانی از روستا خوب است ولی بهتر است به قوم گرای ختم نشود ما که سابقه خانواده ها را می دانیم که از هر لحاظ چه کار ی بوده اند ودیگر نیازی به بازگوکردن طایفه وغیره وجود ندارد .وهمه انهای که در دهه 5زندگی هستند همه انها را به خوبی وشاید بهتر از شما می شناسند. 
وبهتری که در اتحاد وهمدلی اهالی روستا کوشش کنیم ؟ که مثلا در انتخاب اعضای شورای روستا بهترین افراد انتخاب شود نه که امثال اعضای فعلی .....که بتوانند در ابادی روستا وجذب امکانات وپیشرفت ان کمک کنند
موفق باشی

جواب شایق کندیمیز :
ضمن تشکر فراوان از نظر دوستان ،هدف ازنوشتن این پست ها :معرفی افراد خیّر ،تشویق سایر افراد وترویج فرهنگ مشارکت عمومی است 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 مرداد1391ساعت 8:38  توسط اسد سیفیان  | 

تسلیت

باز گشت همه بسوی اوست 
درگذشت مادری مهربان وفداکار مرحومه :خانم کربلای کوکب پور رحیمی همسر مکرّمه آقای ایمانعلی آزادی را به خانواده محترم پیر رحیمی ها ورحیمی ها وآزادی ها وفرزندان آن مادر گرامی تسلیت عرض می کنم واز خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت وبخشش وبرای بازماندگان صبر واستقامت مسئلت دارم .
+ نوشته شده در  سه شنبه 10 مرداد1391ساعت 17:59  توسط اسد سیفیان  | 

مرحوم حاج امیر خان ستوده

مرحوم حاج امیر خان ستوده اوّلین خیّر اهدای زمین به مدرسه روستای شایق می باشد که بنده درآن مدرسه دوران ابتدایی را خوانده ام البته بعداز مدتی مدرسه راهنمائی پسرانه هم در زمین این بزرگوار دایر شد که درجریان زلزله 1375هردو تخریب ودر مجموع یک مدرسه ابتدائی احداث گردید ودرحال حاضر بنام مدرسه ابتدائی ستوده شایق دایر است .آن مرحوم از طایفه جعفر لی می باشد .
باذکر صلوات بر محمّد (ص)وآل محمّد نام ویاد اورا گرامی میداریم 

برچسب‌ها: افراد روستای شایق, خیرین روستای شایق
+ نوشته شده در  سه شنبه 10 مرداد1391ساعت 17:50  توسط اسد سیفیان  | 

حاج انعام فرزانه

حاج انعام فرزانه فرزند ارشد مرحوم حاج سخاوت فرزانه( ازریش سفیدان خوب روستا )ازطرف پدر جزو طایفه بدل لی وازطرف مادر جزوطایفه جعفرلی می باشد .
ایشان در سال 1378زمین خانه بهداشت روستای شایق را که قسمتی از زمین حیاط منزل مسکونی خویش است برای همین امر خیر هبه نموده است ودرحال حاضر خانه بهداشت درآن دایر است .
این برزگوار وبرادرانش در داخل روستای شایق زمین حمّام عمومی را نیز اهداءکرده اند که بدلایل گوناگون فعلا"ناقص مانده است درهرحال حاج انعام در موارد متعدد درروستای شایق دوستدار رشد وترقی بوده وبرای روستا مثمر ثمر می باشد .باصلوات بر محمّد (ص) وآل محمّد روح پدر وبرادرش را شاد نمائیم .
از راست به چپ آقایان :
1-مهندس پرویز ستوده 2- حاج انعام فرزانه 
1-

برچسب‌ها: خیرین روستای شایق
+ نوشته شده در  دوشنبه 9 مرداد1391ساعت 18:20  توسط اسد سیفیان  | 

حاج نمازعلی پناهی

حاج نمازعلی پناهی فرزند مرحوم کربلای احمد پناهی وکربلای خانم جیران بخشی ازطرف پدر جزو طایفه بایرامقلی لی وازطرف مادر جزو طایفه ولی لی ویکی از چهره های فرهنگی روستای شایق می باشد .
دارای سه فرزند :1-حاج محمّد مهدی 2- حاجیه خانم حانیه 3-حاجیه خانم فاطمه ،تحصیلات ایشان درزمینه راه وساختمان است ودریکی از اداره جات تهران مشغول بکار می باشد در دیوار کشی قبرستان شایق ودر خرید زمین برای مسجد جامع شایق اوّلین نفر است که کمک کرده است واز دوستان بسیار خوب وامین وصادق بنده درتمام مراحل زندگی چه دردوران خوش تحصیل وچه درسایر موارد هستند وپیوسته به وجود چنین دوستان افتخار می کنم ویادشان مایه آرامش روح وروان است .

برچسب‌ها: افراد روستای شایق, خیرین روستای شایق
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 مرداد1391ساعت 18:42  توسط اسد سیفیان  | 

حاج علی اشرف دهقانی

مرد شجاع وباتعصّب وجوانمرد که درزینت مسجد جامع شایق ودیوارکشی قبرستان شایق کمک کرده است ویک چهره محبوب ودوست داشتنی برای اهالی محترم شایق چه در تهران وچه در روستاست .
حاج علی اشرف دارای دو برادر :1-حاج امام ویردی  2-عباّس ودارای دوخواهر بنامهای :1-مرحومه منصوره همسر کربلای خان احمدی نورانی 2-گلی خانم می باشد که ازفرزندان مرحوم مشهدی سرخای ومرحومه یکی خانم (یکتاره خانم )جزو طایفه حاج محمّد یارلی وقرا بیرچک لی می باشد. 

برچسب‌ها: افراد روستای شایق, خیرین روستای شایق
+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 مرداد1391ساعت 17:5  توسط اسد سیفیان  | 

غروب غمگین یک مادر

دیروز عمر یک مادر زحمت کش غروب کرد .مرحومه آمنه ...همسر آقای آقامعلی شاهی مهر (آزادی )دیروز دار فانی را وداع کرد وبه دیدار باقی شتافت .
این مصیبت وارده را به فرزندان ایشان ازجمله آقای کاظم شاهی مهر وخانواده محترم آزادی ها تسلیت عرض می نمایم 
+ نوشته شده در  سه شنبه 3 مرداد1391ساعت 9:38  توسط اسد سیفیان  | 

چه خبر از روستا

مژده به دوستان وعلاقمندان به عمران وآبادی روستای شایق 
امروز رسما"نقشه برداری گاز کشی  داخل شبکه روستای شایق آغاز شد وانشاءالله شاهد آغاز عملیات اجرایی خواهیم بود .
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 مرداد1391ساعت 19:4  توسط اسد سیفیان  | 

نیکو کاران فرزندان نیکوکارانند

حاج قنبر ستوده شایق فرزند ارشد مرحوم حاج محمود ستوده وحاجیه خانم قزتمام سیف الله زاده ازطرف پدری جزو طایفه جعفر لی وازطرف مادری جزو طایفه حاج محمّد یارلی می باشد .
این بزرگوار بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که درجریان سفر تابستانی به زادگاه خویش بانی خیر احداث یک پل 12متری در یکی از وردیهای روستا ی شایق (آرخ چوله چخان )شده است .
این پست علیرغم میل ایشان به لحاظ ترویج واشاعه فرهنگ مشارکت عمومی وتشویق دیگران برای انجام چنین کارهایی که موجب راحتی وتسهیل در تردد اهالی ووسایط نقلیه می شود تقدیم دوستان می گردد .
ازخداوند بزرگ برای ایشان وخانواده محترم سلامتی وکامیابی مسئلت دارم .باذکر صلوات برمحمّد (ص) وآل محمّد روح پدر ومادر ایشان را شاد نمائیم .
قبل ازانجام کار :
بعد از اجرای کار :

برچسب‌ها: افراد روستای شایق, خیرین روستای شایق
+ نوشته شده در  یکشنبه 1 مرداد1391ساعت 18:17  توسط اسد سیفیان  | 

بهار قرآن مبارک باد

فرا رسیدن بهار قرآن ماه رحمت وبرکت وبخشش ،ماه علی (ع) به عموم  خداپرستان ومسلمانان جهان ومخصوصا"شیعیان حضرت علی (ع)تبریک می گویم 
طاعات وعبادات تان مورد قبول حضرت حق -التماس دعا 
+ نوشته شده در  شنبه 31 تیر1391ساعت 20:39  توسط اسد سیفیان  | 

نظر یادگار شهید بزرگوار شکر اسلامی شایق

توسط:شهرام اسلامی
درود بر باغبانی که عطر گلهای پرپرش را از یاد نبرده و خاطره ساخته

جواب :سلام بر سرور شهیدان وهمه شهدای ایران اسلامی ومخصوصا"شهدای شایق 
درود بر شماشهرام عزیز شما نور چشم من  ودیده بیدار این امّت وعصاره فرهنگ عشق وایثار هستید وبه وجود نازنین تان افتخار می کنم .
دوستان، شهرام مثل خیلی ازبزرگمردان تاریخ بشری روی پدر راندیده است شاید وعده دیدار دربهشت باشد ولی خودش یک مرد توانا وغیور درعین حال یک کارشناس است ودوستدار ایران ومکتب انسان ساز اسلام 
موفق وپیروز باشید 
شهید چمران :
ای تاریخ بشکند قلمت اگر ننویسی که اصحاب خمینی چگونه شهید شده اند 


+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 تیر1391ساعت 9:55  توسط اسد سیفیان  | 

انتظار

کار گل زار شود ،گرتو به گلزار آیی ...نرخ یوسف شکند ،چون تو به بازار آیی 
منبع :ضمن تشکر از مهندس پرویز ستوده -نشاط کوهستان 
+ نوشته شده در  یکشنبه 11 تیر1391ساعت 11:49  توسط اسد سیفیان  | 

ولادت سیّد السّاجدین مبارک

ولادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت وولایت امام زین العابدین (ع) برعموم دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص) وشیعیان جهان مبار ک باد 
+ نوشته شده در  یکشنبه 4 تیر1391ساعت 19:37  توسط اسد سیفیان  | 

ولادت پرچمدار بزرگ اسلام مبارک باد

عشق است ابوالفضل
عشق را در عشق بشناسی خوش است        عشق را در حضرت عبّاس بشناسی خوش است 
سلام ودرود بیکران الهی بر آن دهان ولبهای مبارکی که پس از متولد شدن حضرت ابوالفضل بوسه بر دستانش زد چون حکمت آن را می دانست وهمیشه تاکید می کرد که عباس شما غلام حسین هستی ویاریگردین ودر سخت ترین لحظات یار ویاور حسین خواهی بود اصلا"راز ورمز انتخاب حضرت امّ البنین برای همسری مولا علی ع همین بود .
ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم ،علی المرتضی دوّم ،باب الحوائج ،پرچمدار وفرمانده لشگر حق ،عبد صالح ،کان وفا وشجاعت ،حضرت ابوالفضل العبّاس (ع) وروز جانباز را به همه دوستداران مکتب عشق وشهادت حسین (ع)ومخصوصا"جانبازان سرافراز یادگاران گرانقدر شهیدان وعلی الخصوص آذری زبانان سراسر عالم که عشق ویژه ایی به حضرت عباّس (ع)دارند تبریک عرض می کنم .
تقدیم به شما صالحان :
اگر شهره ی خاص وعام اولموشام ... اگر نایل اخذ کام اولموشام 
                             گرفتار عشق مدام اولموشام !
نه شاهم ،نه خلقه امام اولموشام ... فقط اهل بیته غلام اولموشام !!!
****************************************************
گلوب جنگه مارید چکوب اسلحه ... اونی باسدیلار احسن وبه به !
ائله باخدی شیر اوغلی اوو ابله ...گورنلر دئدی  ماریده  فاتححححححه!!!
****************************************************
ائشید مارید !ای بنده عار وننگ  ...  ائدمزّ مگس عرصه سیمرغا تنگ !
حریفیم دگورسن قیت بی درنگ !...بابا مگر کودکستاندی میدان جنگ 
***************************************************
اوزون تشنه سقّا یتیردی  سوا ... ادب قویمادی اللرین بیر یووا !
دئدی فاطمه به به ایمانوا !!!...   که محو نور سلام اولموشام 
***************************************************
شعر از شاعر دلسوخته استاد کلامی زنجانی 
+ نوشته شده در  شنبه 3 تیر1391ساعت 20:26  توسط اسد سیفیان  | 

ولادت سرور آزادگان جهان مبارک باد

دیل حسین آدینی ذکر ائدمسه، شیرین اولماز ...بی ولایت عملین کفّه سی ،سنگین اولماز 
اولماسا عشق حسین ابن علی ،دین اولماز  ...سوزی  واضح ده قلم ،بوکمه اونی   القابه 
دین اسلام اوزی مدیوندی بیزیم اربابه    
***     
بیرینین عشقی اولار عالم فانیده گوله ...منیم عشقیمدی سوزوم اگلشه نورانی دیله        
                             
                               برکت نام حسین دن وئریلیپ اردبیله        
ولادت با سعادت منجی دین خدا حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) وروز پاسدار بر پاسدار بزرگ دین محمّد (ص)حضرت مهدی (عج)وبه عموم دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم وبه همه آزادمردان عالم وعلی الخصوص پاسداران ایران اسلامی تبریک وتحنیت عرض می کنم .                                        
+ نوشته شده در  جمعه 2 تیر1391ساعت 17:35  توسط اسد سیفیان  | 

یاد یاران

یاد یاران یار را میمون بود 
آقای تیغعلی نیکخو :ازبچه های خوب وخوش اخلاق شایق ساکن بومهن 
از راست به چپ آقایان :حاج تهمز مولوی با دو داماد گرانقدرش -شمس الدین خدادادی وعارف خدادادی 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 31 خرداد1391ساعت 14:12  توسط اسد سیفیان  | 

عید مبعث مبارک

ایسته دی نقشوی نقّاش چکه، ماه چکوب      یتیشن وقتیده ابرولروه ، آه چکوب 

ماه فرو ماند از جمال محمّد                         سرو نباشد به اعتدال محمّد 

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست                 در نظر قدر با کمال محمّد 


وعده دیدار هر کسى به قیامت                   لیله اسرى، شب وصال محمّد 


آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى            آمده مجموع، در ظلال محمّد 


عرصه گیتى مجال همت او نیست               روز قیامت نگر، مجال محمّد 


و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس             بو که قبولش کند، بلال محمّد 

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد             تا بدهد بوسه بر نعال محمّد 


شمس و قمر در زمین حشر نتابد              پیش دو ابروى چون هلال محمّد
 
چشم مرا، تا به خواب دید جمالش            خواب نمى ‏گیرد از خیال محمّد 


«سعدى‏» اگر عاشقى کنى و جوانى        عشق محمد بس است و آل محمّد


*************************************************************************
امام خمینی(ره):


من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم          چشم بیمــــار تــــو را دیــدم و بیمار شدم 

فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم           همچــــو منصــور خــــــریدار سرِ دار شدم 

غم دلدار فکنده است به جانم، شررى           کـــه بـــه جــــان آمدم و شهره بازار شدم

درِ میخانه گشایید به رویم، شب و روز           که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم 

جــــامــه زهد و ریا کَندم و بر تن کردم
            خــــرقــــه پیــــر خـــراباتى و هشیار شدم
واعـــظ شهــر کــه از پند خود آزارم داد           از دم رنــــد مــــى‏آلــــوده مــــَددکار شدم 

بگـــذاریــــد کــــه از بتکــده یادى بکنم             مـــن کـــه با دستِ بت میکده، بیدار شدم
  

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 خرداد1391ساعت 20:4  توسط اسد سیفیان  | 

چرا عاشق نباشم ؟!

گر نیایی گره از کار بشر وا نشود !!!
السّلام علیک یا حجّت الله علی خلقه یا سیّد نا ومولانا  یا صاحب العصر والزّمان 
+ نوشته شده در  جمعه 26 خرداد1391ساعت 11:3  توسط اسد سیفیان  | 

با دوستان اهل نظر

توسط:وحید وطن پور
سلام آقای سیفیان
مطالب ارزنده ای در مورد شهرستان سرعین و بویژه روستای شایق می نویسید. من از خواندن مطالبتون لذت می برم. بخصوص همین مطلب آخر در مورد یئل سویی
خسته نباشید.
.................................................................
جواب شایق کندیمیز :
باسلام وعرض ادب واحترام به شما دوست عزیز وارجمند 
ضمن تشکّر فراوان از حسن نیتی که دارید انشاءالله تعالی منطقه سرعین با وجود مردان بزرگی چون حضرتعالی به نقطه ی ایده آل خواهد رسید منتهی مهم این است که گام اوّل برداشته شود وبحمد الله این حرکت مقدس ازتهران ومنطقه سرعین شروع شده وبه فضل الهی وبه همت رجال شجاع وباغیرتی چون مهندس پرویز ستوده وامثال ایشان یک منطقه کاملا"فرهنگی وپیشرفته با اسلوبهای مدرن روز درعین حال با حفظ هویت فرهنگی واسلامی خویش خواهیم داشت .موفق باشید .
به افتخار وحید وطن پور  


+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 خرداد1391ساعت 16:44  توسط اسد سیفیان  | 

یل سوئی (آبگرم تسکین درد مفاصل )

یل سوئی در ییلاقات روستای کلّه سر ازتوابع شهرستان نیر در قسمت غرب آبشار گر گر قراردارد .دراسناد ومدارک مربوط به حقابه روستاها بنام ایستی چای (رودخانه گرم )ثبت شده است که درته دره ایی بموازات دره آبشار گر گر واقع است.درپایین دست ایستی چای ورودخانه آبشار گرگر  بهم ملحق شده ودرمجموع رودخانه کمال آباد را تشکیل میدهند . ازصخره سنگی آبگرم طبیعی با خواص درمانی ویژه ازجمله :تسکین اعصاب وروان ومفاصل وامراض جلدی خاصیت های درمانی دیگری که اطلاعات بنده ی حقیر در این مورد ناقص بوده وهدف شناساندن این چشمه آبگرم ودعوت از دوستداران کوه وچشمه وجنگل وآب که ازشاخصه های اصلی یک طبیعت ویژه بوده ووجه تمایز آن با سایر مناطق است که منطقه رابرای اهدافی چون توریستی وجهانگردی اهمیت وبها میدهد البته یک فرصت استثنایی ونادری برای آدم ایجاد میکند تادردامن طبیعت بکر وزیبای خدای بزرگ چند ساعتی فارغ از هیاهوهای معمول شهری وجامعه امروزی ودغدغه  های فکری وروحی به آرامش واقعی دست یابد وبدون اینکه ماموری باشد وساعتی تعیین کرده باشند ومبلغی پرداخت شود به آب تنی به پردازد اکثرا"آبگرم های امروزی بنوعی دراسارت انسانها درآمده وحالت تصنعی بخود گرفته اند وبه دل آن طوری که باید وشاید نمی چسبد شلوغی ودستکاری بشر همه وهمه ازعوامل بازدارنده ایی هستند که انسان رابه روال معمول می کشانند ولی آب تنی دریک چشمه ایی که دارای آب گرم طبیعی ودرچند سانتی متری آن آب یخ طبیعی وجود دارد انسان را به عظمت خداوند قادر به تفکرّوتعمّل وامی دارد وجالب اینکه موهای سر وبدن مثل یک کلاف ابریشم نرم ونرم می گردند ودرداخل حوضچه کوچک آن صدای رودخانه وپرندگان وکبک وبلبل و... که هرکدام بنوعی اظهار تشکر از خدای خود وشادی می کنند نوازشی بی مانندی برای روح وروان آدمی میدهد وزمان را یک قرن به عقب برمی گرداند تا غرور وخودخواهی در انسان شکسته شود وجای آن را فروتنی وتواضع وکرنش درمقابل نعمات امروزی می گیرد خلاصه یک مسیر بخود آمدن برای آدمی رخ میدهد .امیدوارم قسمت بشود دردامن زیبای طبیعت بکر وصلح وصفای سبلان چند روزی همراه با عزیزان تان اوقات خوب وخوشی را سپری کرده باشید .

برچسب‌ها: آبگرم های استان اردبیل
+ نوشته شده در  یکشنبه 21 خرداد1391ساعت 19:24  توسط اسد سیفیان  | 

از روستای آلوارس تا یل سوئی

در این پست به معرفی گوشه ایی از زیباییهای طبیعی گوهر های درخشان در دامنه سبلان از روستای توریستی آلوارس تا آبگرم یل سوئی دردل کوه می پردازیم .
تقدیم به دلهایی که درغربت برای اردبیل وسرعین ونیر ونمین وسردابه وخلاصه سبلان درسینه های پاک می تپد .
تقدیم به ارواح بلند انسانهایی که به عشق این آب وخاک وبرای سرافرازی ایران اسلامی ازجان خود مایه گذاشتند وفدای ایران عزیز شدند ودردل بلندیهای عالم ماندگار شدند .
روستای آلوارس چسبیده به سلسله کوههای سبلان است وتا حرم های درامتداد کوه سبلان از طریق جاده آسفالت ارتباط دارد ودارای مناظر زیبای ییلاقی ،پستی وبلندیهایی فراوان وگذرگاههای ایلات وعشایر وچراگاههای مراتع ورودخانه های زلال وپاک وچشمه های شیرین وگوارای وگله های بزوگوسفند وشتر واسب و... می باشد .
به انسانهای ساکن دراین مناطق که می رسیم مثل سبلان دلهای نورانی  بزرگی دارند وصداقت ویژه همراه با آرامش خاطر وطبع میهمان نوازی فوق العاده بالا .این جای تعجب نیست چون خاصیت کوه پرورش اراده های فولادین واستوار وسخت وفرزندانی به عظمت وشکوه کوههای سنگین .
دریک کیلومتری روستای آلوارس راه آسفالت زیر شاخه ایی خاکی دارد که به آبشار زیبای گر گر وییلاقات قزل گول لر  وکله سر ییلاقی وایستی سو (آبگرم یل سوئی )ختم می شود البته راه زحمت دارد وهرچیز باارزش مسلما"زائیده زحمت وتلاش است اصلا"لذّت هر چیزی به اندازه ی زحمتی است که برای بدست آوردنش می کشیم !
با این اوصاف ناقص ونارسای بنده حقیر به عکسهایی که درتاریخ 1391/3/19روز جمعه از این مناطق گرفته شده است تقدیم شما زیبا اندیشان .
+ نوشته شده در  شنبه 20 خرداد1391ساعت 11:11  توسط اسد سیفیان  | 

رفتار یک انسان ویک پرنده با طبیعت

طبیعت زیبای خداوند حاکی از قدرت بی عیب ونقص خالق هستی درهنرمندی خویش است تا مخلوقاتش درسایه این لطف الهی لذّت ببرند وشاکر حضرت حق تعالی باشند ولی خودخواهی های بشر تیشه به ریشه این شاهکار عالی می زند برای مثال لانه سازی یک پرنده دریک سطح کاملا"صاف وصیقلی یک صخره سنگی ورفتار بی منطق وبی حساب وکتاب انسان با یک آبشاری مثل آبشار گر  گر (gor -gor )که از نام آن تفسیر بیوگرافی این آبشار با دبی بالا که دهها هزار زمین زراعی را تحت پوشش خود قرار میدهد از یک صخره سنگی درارتفاعات سبلان از یک شکاف گسلی با حالت تلمبه ایی خود که روح وروان آدمی راباصدای خاص خود نوازش میدهد وبازبان گویای خود خدارا حمد وثنا میکند ببینید وخودتان قضاوت کنید امانت داری یعنی همین ...!!!
آبشار گر گر فعلی :
واماّهمین آبشار در سال 1386:
+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 خرداد1391ساعت 11:15  توسط اسد سیفیان  | 

با دوستان اهل فن

توسط:نادر ابراهیمی
سلام جناب آقای ستوده 
ازبازدید کنندگان ثابت وبلاک بسیار زیبای شایق کندیمیز می باشم از زحمات وتلاشهای جنابعالی ودوست بسیار عزیزم جناب آقای سیفیان سپاسگزارم . انعکاس اخبار روستا. آداب وسنن وتصاویربسیار زیبا از طبیعت دل انگیزودوست داشتنی سبلان سرفرازکاری بسیار قابل ستایش است وباعث رونق وشکوفایی منطقه وتوسعه گردشگری خواهد بود. ازخدای بزرگ آرزوی موفقیت وسر بلندی شمادوعزیز راخواستارم 

جواب شایق کندیمیز :
با سلام وعرض ادب واحترام 
از اینکه حضرتعالی نظر لطف به سایت شایق کندیمیز دارید باعث افتخار ماست -چون آقای مهندس نادر ابراهیمی از مسئولان زبده وکارشناس ارشد اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل بوده وفرزند دیار قهرمان پرور سبلان است که دوران خوش تحصیلات را باهم گذرانده ایم ویکی از سرمایه های پر افتخار منطقه سرعین می باشد .بنده بینهایت به لطف خدای بزرگ شاکرم که دوستانم مایه آرامش دل ونامشان موجب سرافرازی وسربلندی برای حقیر ومنطقه می باشند وکوه سبلان بزرگ با وجود چنین مردان غیور وخوش ذوق وخوش فکر سینه چاک کرده وبه فرزندان دلاورخود می بالد .با نشاط وسلامت وسربلند باشید .ارادتمند اسد سیفیان 
به افتخا استاد ابراهیمی عزیز 
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 خرداد1391ساعت 17:27  توسط اسد سیفیان  | 

آتا گونی مبارک اولسون

ولادت با سعادت امام اوّل شیعیان جهان الگوی تمام بشریت امام علی (ع)برعموم عدالت خواهان عالم مبارک ومیمون باد 
+ نوشته شده در  دوشنبه 15 خرداد1391ساعت 20:27  توسط اسد سیفیان  | 

بانظرات دوستان

توسط:ا
لطفا نام اذربایجان را فراموش نکنید وهمیشه نام اذربایجان بالاتر ازنام هرشهری استفاده شود. زنده باد ایران اذربایجان اردبیل
 

 توسط:ایمان فداکار
سلام .طبیعت زیبای تکله داغی مرا مجذوب خودش کرد ودیدن دوستی بنام اقای احمدی خوشحالم کرد از مسئول سایت کمال تشکر را دارم که چنین ظرافتی را ازخود نشان داده است . از دیدن این طبیعت بکر وزیبا هم دلم گرفت .هم خیلی خوشحال شدم دلم گرفت چون در دیارغربت هستم وچقدر از وطن دور هستم .خوشحالم از اینکه یک دوست را در فضای زیبای دل انگیز وطن ابا اجدادی خود دیدم . متشکرم
..............................................................................................................................................
جواب شایق کندیمیز :
سلام وعرض ادب واحترام به شما دوستان غیور وفرزند سبلان سرافراز
متن پراز نشاط وامید جنابعالی حاکی از یک روح بلند وحس وطن دوستی بزرگ ویک حبّ عظیم نسبت به آب وخاک بوده وافق های روشنی رابرای یک زندگی شرافتمندانه همراه با احساس مسئولیت وبشردوستی به ارمغان می آورد ازحضورتان بینهایت تقدیر وتشکر می کنم وبرای شما وهمه فرزندان این مرزوبوم که منحنی نوسان قلب شان به عشق ایران ومخصوصا"سرزمین آبا واجدادی خودشان اردبیل وسرعین وسبلان می تپد آرزوی سلامتی وکامیابی از خالق هستی دارم .
هرکه از مهر وطن دردل نباشد کافر است .....معنی حبّ الوطن فرموده ی پیغمبر است 
به افتخار شما دوست عزیز
                          
+ نوشته شده در  جمعه 12 خرداد1391ساعت 11:14  توسط اسد سیفیان  | 

ییلاقات تکله یوردی

7خرداد1391روزیکشنبه بسته بودن راه عشایر وییلاقات تکله یوردی که متعلق به روستای ورگه سران است بهمراه دوست عزیزم جناب آقای حاج ناصر احمدی یکی از چهره های موفق وپرتلاش خطّه سبلان به منظور باز گشایی راه ییلاق روانه دامنه پر فراز ونشیب سبلان شدیم که تقدیم دوستداران طبیعت وکوه وفرزندان سبلان درهر نقطه از کره خاکی که باشند .
+ نوشته شده در  دوشنبه 8 خرداد1391ساعت 11:17  توسط اسد سیفیان  | 

آغاز فاز دوّم کانال کشی داغ آرخی

6خرداد 1391درییلاقات دامنه سبلان به هنگام توجیه فنی طرح توسط  آقای مهندس گسیلی دوست عزیزم مسئول آب وخاک شهرستان سرعین 
+ نوشته شده در  دوشنبه 8 خرداد1391ساعت 10:56  توسط اسد سیفیان  | 

7خرداد ییلاق تکله

+ نوشته شده در  دوشنبه 8 خرداد1391ساعت 10:46  توسط اسد سیفیان  | 

جهنمده بیتن گل

فلکين قانلی اليندن بير آتيلميش يئره اندی،
بير فلاکت آنانين جان شيره سيندن سودون امدی،
بوللو نيسگيل شله سين چيگنينه آلدی .
تای توشوندان دالی قالدی،
ساری گول مثلی سارالدی.
گونو تک باغری قارالدی.
خان چوبانسيز سئله تاپشيرسين اوزون،
يوردوموزا بير سارا گلدی.
بير وفاسيز يار اليندن يارا گلمز سانا گلدی.
بير يازيق قيز ، جان اليندن جانا گلمز جانا گلدی.
کئچه جکده “الموت” دامنه سيندن بورايا درمانا گلدی.
بيرآدامسيز “سوری” آدلی، الی باغلی، ديلی باغلی! 


“سوری” کيم دير؟
سوری بير گول دی جهنمده بيتيبدير .
سوری بير دامجی دی، گوزدن آخاراق اوزده ايتيبدير.
سوری يول- يولچوسودور، ايری ده يوخ ،دوزده ايتيبدير.
سوری، بير مرثيه دير اوخشاياراق سوزده ايتيبدير.
او کونول لرده کی ايتميش دی ازلدن، اودو گوزدن ده ايتيبدير.
سوری بير گوزلری باغلی، اوزو داغلی سوزوداغلی،
اولوب هاردان هارا باغلی!
بوشلاييب دوغما ديارين، اوموب البته ياريندان.
ال اوزوب هر نه واريندان.
قورخماييب،شهريميزين قيشدا آمانسيز بورانيندان، نه قاريندان.
گزير آواره تاپا، يانديريجی دردينه چاره، تاپابيلمير.
چوخ سئوير عشقی باشيندان آتا، آمما آتا بيلمير.
اووا باخ آووچی دالينجا قاچير، آمما چاتا بيلمير.
ايش دونوب، ليلی توشوب چوللره مجنون سوراغيندا.
شيرين الده تئشه، داغ پارچالايير فرهاد اوتورموش اوتاغيندا.
تشنه لب قو نئچه گور جان وئری دريا قيراغيندا.
گوزده حسرت يئرينی خوشله ييب ابهام دوداغيندا.
وارليغين سون اثری آز قالير ايتسين ياناغيندا.
سانکی بير کوزدی بورونموش کوله وارليق اوجاغيندا.
کوزه رير پيلته کيمين، ياغ توکه نيب دير چراغيندا.
بوی آتير رنج باغيندا. قوجالير گنج چاغيندا،
بير آدامسيز، سوری آدلی، الی باغلی، ديلی باغلی!

سوری جان !
اومما فلکدن ، فلکين يوخدو وفاسی،
نه قدر يوخدو وفاسی، او قدر چوخدو جفاسی،
کوهنه رقاصه کيمين، هر کسه بير جوردی اداسی،
او آياقدان دوشه نی، ايستير آياقدان سالان اولسون.
او تالانميش لاری ايستير گونو- گوندن تالان اولسون.
او آتيلميشلاری ايستير هاميدان چوخ آتان اولسون.
او ساتيلميشلاری ايستير قول ائدرکن ساتان اولسون.
نئيله مک قورقو بوجوردور .
فلکين نظمی ازلدن اولوب اضدادينه باغلی.
قاراسيز آغلار اولانماز،
دره سيز داغلار اولانماز.
اولو سوز ساغلار اولانماز.
گره ک هر بير گوزه له بير دانا چيرکين ده يارانسين،
بيری انسين يئره گوکدن، بيری عرشه اوجالانسين.
بيری چالسين ال آياق غم دنيزينده،
بيری ساحيلده سئوينج ايله دايانسين.
بيری ذلت پالازين باشه چکيب ياتسادا آنجاق،
بيری نين بختی اويانسين .
بيری قويلانسادا نعمت لره يئرسيز،
بيری ده قانه بويانسين.

آی آدامسيز سوری آدلی، ساچلاريندان دارا باغلی!
نئيله مک ايش بئله گلميش. چور گلنده گوله گلميش.
فلکين ايری کمانينده اولان اوخ آتيلاندا دوزه دگميش،
ديلسيزين باغرينی ده لميش.
ايری قالميش، دوزو اگميش.
اونو خوشلار بو فلک،
ائل ساراسين سئللر آپارسين،
بولبول حسرت چکه رک گول ثمرين يئللر آپارسين.
قيسی چوللرده قويوب
ليلی نی محمللر آپارسين،
خسرووی شيرين ايلن ال اله وئرسين، کئفه دولسون،
سوری لار سولسادا سولسون،
بيری باش يولسادا يولسون،
سيقسا بير اولدوز اگر اولماسا اولدوزلار ايچينده،
بو سماء ظولمته باتماز.
داش آتان،کول باشی قويموش،
داشينی اوزگه يه آتماز.
سن يئتيش سون هدفه،
اوندا فلک مقصده چاتماز،
داها افسانه ياراتماز. 

سوری،ای باشی بلالی،زامانين قانلی غزالی.
سوری بير قوش دی خزان آيری ساليبدير يوواسيندان،
ال اوزوبدور آتاسيندان،
جوجه دير حيف اولا سود گورمه ييب اصلا آناسيندان.
او زليخا کيمی يوسف ايي ين آلمير لباسيندان.
بونا قانع دی تنفس ائله يير يار هاواسيندان.
درد وئرن درده ساليب آمما خبر يوخ داواسيندان
آغلاييب سيتقاياراق بهره آپارمير دوعاسيندان.
او بير آئينه دی رسسام چکيب اوستونه زنگار،
اوندا يوخ قدرت گفتار،
اوزو چيرکين، ديلی بيمار،
گنج وقتينده دل آزار،
گوره سن کيم دی خطاکار،
گوره سن کيم دی خطاکار


+ نوشته شده در  جمعه 5 خرداد1391ساعت 19:59  توسط اسد سیفیان  | 

ایره غیب =رغایب درروستای شایق

ای دوست بدان که :«رجب» نام نهری است در بهشت که از شیر سفید تر است و از عسل شیرین تر. پس هر کس روزی از ماه رجب را روزه بگیرد، از آن نهر سیراب خواهد شد . به فرموده نبی: « ماه رجب ، ماه خداست در غایت حرمت و فضیلت.
روستای شایق مثل سایر نقاط دارای نقاط قوّت وضعفی است که یکی از نقاط قوت آن :حفظ اصالت فرهنگی وبومی حاکم درآن است باوجود اینکه نسبت به روستاهای اطراف خود پیشرفته بوده وحرف اوّل رادرعرصه ی فرهنگ وهنر می زند .یکی از رسم ورسومات بجا مانده از گذشته های دور رغایب  می باشد .
اوّلین پنجشنبه ماه مبارک رجب بعنوان رغایب شناخته می شود که درآن اجاق وتنور های محلی وامروزه اجاق گازهای داخل آشپز خانه ها خودرا برای پخت وپز حلوای محلی مختص این روز آماده می کند اهالی برای اینکه این رسم دیرینه را بجای بیاورند یک روز قبل شیره انگور (دوشاب )ازمغازه های داخل روستا خریداری می کنند وخانم های زحمت کش وبیشتر مادران عزیز با کره حیوانی محلی حلوا می پزند وهرکس مطابق سلیقه خود مغز گردو وادویه جات بدان اضافه می کند ودربشقابهای چینی ریخته می شود تا برای احسان به مزار آباءواجداد خود ببرند وبچه ها ونوجوانان خودرا برای یک جشنواره حلوا که درقبرستان برگزار می گردد آماده می کنند وکیسه های همیان خودرا که به زبان آذری هیبه می نامند بردوش شان انداخته وروانه قبرستان روستا می شوند البته زن ومرد وپیر وجوان همه وهمه برای فاتحه خوانی وخواندن قرآن کریم برسر مزار بستگانشان می روند ویک چهره زیبا یی را به قبرستان می دهند ودرقبال خواند صلوات برمحمّد وآل محمّد حلوا وخرما وکیک ومیوه وسایر هدایای افراد را دریافت می کنند این مراسم تا غروب خورشید ادامه می یابد .
ازدیگر جلوه های خاص این روز رفتن به خانه افرادی که عزیزخودرا ازدست داده اند ویک تسلی خاطر برای آنان میدهند .افرادی که نامزدشده اند برای نامزد خود درکنا حلوا ی داخل بشقاب که با سکه(سکه پول ) تزیین می شود سایر هدایای ارزشمند ازقبیل انگشتر طلا وپارچه وشال وبلوز و... می برند .
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 خرداد1391ساعت 17:31  توسط اسد سیفیان  | 

ولادت امام محمّد باقر (ع)مبارک

اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد
ولادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت وولایت حضرت امام باقر العلوم (ع) بر عموم دانشمندان وعالمان وعلی الخصوص دوستان ودوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص)وشیعیان جهان مبارک ومیمون باد 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 خرداد1391ساعت 17:45  توسط اسد سیفیان  | 

سال روز فتح خرمشهر مبار ک باد

مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا:
فتح خرمشهر فتح ارزش‌های اسلامی و قله‌های ایمان بود.

این خبر نتیجه عملیات بزرگى با عنوان بیت المقدس بود که با نیرویى متشکل از دلیرمردان نیروى زمینى ارتش جمهورى اسلامى ایران، جان برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، سلحشوران بسیجى و با پشتیبانى نیروهاى هوایى و دریایى ارتش و جهاد سازندگى به مدت 26 روز از 10 اردیبهشت ماه1361تا 3 خرداد همان سال به اجرا درآمده بود. این نبرد درخشان ترین فصل کارنامه عملیاتى نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران در کل 8 سال دفاع مقدس بود.


متن از کوثر هدایت 

منبع :سایت نشاط کوهستان 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 خرداد1391ساعت 17:32  توسط اسد سیفیان  | 

غروب عمر پدر مهربان

بازگشت همه بسوی اوست 
مشهدی محمّد ولی زاده بزرگ خاندان ولی زاده از طایفه سربازلو دیشب دار فانی را وداع کرد وبه منزلگاه ابدی سفر نمود.این مصیبت را به فرزندان آن مرحوم مخصوصا"آقای آلهویردی ولی زاده گل سر سبد یک تای روستای شایق تسلیت عرض می نمایم واز خدای بزرگ برای ایشان صبر وبردباری وبرای آن مرحوم مغفرت گناهان مسئلت دارم .
مشهدی محمّد سالیان سال بود درد را تحمل می کردومهمتر از آن آلهویردی پدر ومادر خویش را مثل یک دسته گل نازش می کرد واحترام می نمود با اینکه غرق در رنج ومشکلات بوده ولی با همت بلندی که دارد خم به ابرو نمی آورد ومدام درخدمت پدر ومادر ناخوش است که خداوند برای ایشان اجر بدهد ودر جوار بزرگان اهل معرفت وکمال جای دهد چون خود در قرآن کریم فرموده است که :خدابا صابران است وآنها را دوست می دارد .
فرزند هنر باش نه فرزند پدر ......فرزند هنر زنده کند نام پدر 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 28 اردیبهشت1391ساعت 10:54  توسط اسد سیفیان  | 

ذهن زیبا

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش
+ نوشته شده در  دوشنبه 25 اردیبهشت1391ساعت 20:31  توسط اسد سیفیان  | 

زیارت قبول حق

حاج قلعه میرزا بخشی از سرزمین وحی بازگشتند 
زیارت قبول حاجی 
از راست به چپ:
1-کربلای قوجه خان  2-حاج قلعه میرزا 3-علی خان 
+ نوشته شده در  شنبه 23 اردیبهشت1391ساعت 11:55  توسط اسد سیفیان  | 

طبیعت سبلان

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 اردیبهشت1391ساعت 18:37  توسط اسد سیفیان  | 

بدون شرح!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه 17 اردیبهشت1391ساعت 18:28  توسط اسد سیفیان  | 

جمله روز

زنده یاد دکتر شریعتی :
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست ،اسراف محبت است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 13 اردیبهشت1391ساعت 10:31  توسط اسد سیفیان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر